697-Attos-klima

ATTOS KLIMA-grejni kablovi

U prirodi čoveka je da teži ka boljem i da neprestalno unapređuje sebe i svoje okruženje. Pogledom kroz istoriju vidimo patente i rešenja koji definitivno uzročno-posledično dovode do promena, a bogami i napretka! Oni koji se sećaju kada se pojavio prvi “ Stojadin” na našim putevima ... vauuu! Em juri, em linija, em grejač na zadnjem staklu, bre! A prekidač kod volana. Vozač može da ga uključi kad god poželi! Dobro, istina, neki su se pitali “šta će mi to, uzmem metlicu, opajem sneg i eto! Gotovo.” ili su jednostavno uvek pri sebi imali krpu za stakla (“jelenska kožica” se zvaše, beše ... ?), ali to je bilo vreme kad smo se vozili po četvoro, petoro u autu ... i uvek je neko bio zadužen za stakla. Jedino su oni aljkavi i lenji to radili rukavom ili šakom ... Da, treba napomenuti i da su tada automobili stvarno jurili 80km/h. Jednostavno, toliko su mogli. Danas, je gotovo nezamislivo nemati grejače retrovizora, a i mali „ Smart“ bogami može da „gazi“ 120km/h ... kako li onda idu drugi,veci ... ?

678-Attos-klima

Otapanje snega i leda sa krovova i oluka

Zi­ma kao do­ba go­di­ne, pod uslo­vom da sve obez­be­di­te i osi­gu­ra­te ka­ko tre­ba, mo­že bi­ti div­na! S ob­zi­rom na to da smo UVEK tu da po­mog­ne­mo ako iam­te pro­blem, že­li­mo da vas pod­se­ti­mo na ne­ke de­ta­lje ko­je bi va­lja­lo osi­gu­ra­ti. Da bi si­stem za ota­pa­nje do­bro ra­dio, npr. na -20°C, tre­ba pro­ra­ču­na­ti i in­sta­li­ra­ti znat­no ve­ću sna­gu gre­ja­ča... Pa to baš i ni­je ne­ki raz­log u pri­log sa­mo­re­gu­li­šu­ćih ka­blo­va, zar ne? Ali – ako mo­že­te po­sta­vi­ti ka­blo­ve ko­ji će bi­ti sprem­ni za rad na -20°C (bez ob­zi­ra ko­li­ko ret­ko to bi­lo po­treb­no!), ali na ni­žim tem­pe­ra­tu­ra­ma sna­gu pro­por­ci­o­nal­no sma­nji­va­ti... u skla­du sa RE­AL­NIM po­tre­ba­ma? Ovo se za­si­gur­no mo­že PO­ZI­TIV­NO od­ra­zi­ti na utro­šak ener­gi­je si­ste­ma... 

Ugradnja podnog grejanja

Podno grejanje daje raskoš bez kog ne možete živeti!

Zamislite izlazak iz kade u hladno jutro na pločice zagrejane na 30˚C. Zamislite da hodate bosi po Vašem zagrejanom podu u kuhinji dok napolju pada sneg. Rovex inženjering Vam pruža mogućnost jednostavnog i konfornog sistema grejanja Vašeg doma uz pomoć najnovije tehnologije podnog grejanja.

Iskorišćenje energije

Iskoristite energiju na pravi način

Grupacija ATTOS bavi se proizvodnjom i distribucijom komponenti grejanja, mernih i kontrolnih uređaja (proizvođači kotlova i bojlera, prizvođači kućnih aparata, podrška sistemima grejanja, akumulatori vode svih veličina i namena, itd.). U okviru grupacije deluje i ATTOS KLIMA, firma koja efikasno nastupa u segmentima grejanja i hladjenja kako objekata (rezidencijalnih, poslovnih, industrijskih ... ), tako i privrede.

Sistemi podnog grejanja mogu da greju sve vrste podova

Podno grejanje – zdravo grejanje

Podno grejanje je najugodniji sistem grejanje za čoveka. Pokazala su naučna istraživanja kad se uzima u obzir fiziološko kretanje temperature ljudskog tela. U prostoriji koju zagrevamo uvek bi trebalo da vladaju uslovi poput onih kad istu ne zagrevamo, odnosno u idealnim prirodnim okolnostima, u proleće ili leto.

podno grejanje i ušteda energije

Podno grejanje štedi energiju

Prilikom projektovanja podnih sistema posebnu pažnju treba obratiti na termičku izolaciju koja se ugrađuje ispod cevi u podnom razvodu. Naročito je bitno da se proračuna debljina stiropora u podu prostorija u prizemlju ili onih prostorija ispod kojih nema grejanja. Ugrađivanjem stiroporne izolacije u takvim prostorijama debljine ispod 40 mm dolazi do znatnih gubitaka koji mora da se nadoknade, a to košta.

Gasni kondezacioni kotlovi

Gasni kondezacioni kotlovi visoke efikasnosti

Green Building d.o.o. je kompanija orijentisana na uvoz i distribuciju kondezacionih gasnih kotlova visoke efikasnosti renomiranog holandskog proizvođača Remeha, koji zadovoljava najviše evropske standarde po pitanju efikasnosti, kvaliteta i zaštite životne sredine.

EnergyNet

EnergyNet – kvalitet, iskustvo i posvećenost klijentima

Kompanija Energy Net posluje od 1995. godine i bavi se uvozom, distribucijom i servisom gasnih uređaja, opreme za instalacije grejanja, vodovoda i kanalizacije, klimatizacije, ventilacije, visoko efikasnih uređaja, pribora, alata i ostale opreme vodećih svetskih i domaćih proizvođača.

Konvekciona grejna tela

Optimalno uživanje u toplini vašeg doma

Osnovni princip rada Norveškog radijatora zasnovan je na principu konvekcije. Cirkulacija vazduha kroz radijator je potpuno prirodna, bez ventilatora.

ploče za podno grejanje

Zašto izabrati podno grejanje

Zbog svojih izuzetnih osobina, danas se podno grejanje sve više koristi u građevinskoj praksi. Njegova najveća prednost je idealan temperaturni profil: prijatna temperatura od poda do plafona. Zato se podno grejanje smatra posebno prijatnim i zdravim. Ne treba zanemariti ni troškove grejanja, jer se kod podnog grejanja postiže isti osećaj toplote...

Podno grejanje u prostorijama

Površinsko (podno, zidno, plafonsko) grejanje i hlađenje

Još u starom Rimu objekti su grejani i hlađeni površinski tako da tema nije nova niti nepoznata. Najrasprostranjenija i komercijalno najčešće eksploatisana tema je površinsko – podno grejanje. Za ovaj način grejanja vezane su i određene predrasude koje su posledica tehnički neispravno urađenih instalacija.

Podno grejanje i parket

Podno grejanje i parket

Preteča podnog grejanja – hipokaustično grejanje, bilo je poznato još u starom Rimu, kako svedoči Vitruvije u svom čuvenom delu O arhitekturi. Brojni su i materijalni ostaci koji se mogu videti širom Evrope. Za hipokaust se koristila jednostavna peć u kojoj su se ložila drva ili drvni ugalj, koja se nalazila ispod poda i nije imala dimnjak, već se dim odvodio posebnim zatvorenim sistemom kroz zidove i podove koji su bili odignuti na niske stubove.

Podno grejanje smanjuje troškove grejanja

PODNO GREJANE – predrasude i činjenice

Budući da je „radijator“ zapravo pod i da je on velike površine kao i sama prostorija, dovoljne su dosta niže temperature za dobar osećaj u prostoriji, nego što je to slučaj kod malih izvora grejanja. Temperatura u prostoriji može se podesiti dva stepena niže. To štedi oko 12 % energije i novca

Pročitajte još :