Kvalitetni industrijski podovi u vašem domu

U za­vi­sno­sti od ek­plo­a­ta­ci­o­nih uslo­va na objek­tu, od­no­sno od pri­sut­nog he­mij­skog, me­ha­nič­kog i ter­mič­kog op­te­re­će­nja, spe­ci­fi­ku­je se i pro­jek­tu­je od­go­va­ra­ju­ći tip po­da, ko­ji po svo­jim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma mo­ra da za­do­vo­lji sve te pa­ra­me­tre. Ove vr­ste in­du­strij­skih po­do­va su oba­ve­zne ka­da po­sto­ji bi­lo ko­ja kom­bi­na­ci­ja he­mij­skih i ter­mič­kih uti­ca­ja.

U upo­tre­bi su naj­če­šće po­do­vi na ba­zi epok­sid­ne i po­li­u­re­tan­ske smo­le, ma­da se pre­ma ne­kim spe­ci­fič­nim eks­trem­nim uslo­vi­ma i zah­te­vim pri­me­nju­ju i spe­ci­jal­ni po­do­vi sa po­seb­nim do­da­ci­ma ili na dru­goj ba­zi.

Po­li­u­re­tan­ski po­do­vi su ela­stič­ni i flek­si­bil­ni, ot­por­ni­ji su na ki­se­li­ne i, ima­ju kra­će vre­me ugrad­nje, UV su ot­por­ni a znat­no su ot­por­ni­ji na tem­pe­ra­tur­ne šo­ko­ve u tem­pe­ra­tur­nom in­ter­va­lu od -40 °C do +120°C.

Ova­ko pro­jek­to­va­ni po­do­vi iz­dr­ža­va­ju kon­ti­nu­i­ra­na, eks­trem­na he­mij­ska i ter­mič­ka op­te­re­će­nja, kao što su pro­sto­ri­je iz­lo­že­ne kon­stant­nim ter­mič­kim to­plot­nim uda­ri­ma, od­no­sno tem­pe­ra­tur­nim šo­ko­vi­ma, kom­bi­no­va­nim sa stal­nim mo­krim he­mij­skim op­te­re­će­njem po­do­va.

Pod je pro­ho­dan za lak­ša op­te­re­će­nja već na­kon 12 sa­ti, pri tem­pe­ra­tu­ri pro­sto­ri­je od +20° C, a pod pot­pu­no me­ha­nič­ko, he­mij­sko i ter­mič­ko op­te­re­će­nje pu­šta se 4 da­na od za­vr­šet­ka ugrad­nje.

Je­dan od va­žnih uslo­va na­kon oda­bi­ra od­go­va­ra­ju­ćeg ti­pa po­da je­ste iz­ra­da i pri­pre­ma kva­li­tet­ne be­ton­ske pod­lo­ge, a što je uslov za pra­vil­no apli­ci­ra­nje, kva­li­tet i traj­nost bu­du­će pod­ne oblo­ge.

Be­ton­ska pod­lo­ga mo­ra da od­le­ži 28 da­na sa za­vr­še­nim pro­ce­som hi­dra­ti­za­ci­je, čvr­sto­će min MB 30, sa mak­si­mal­nim pro­cen­tom vla­ge od 4%, rav­na, po­vr­šin­ski bla­go per­da­še­na, bez se­gre­ga­ci­ja i is­pli­va­va­nja ce­ment­nog mle­ka i sa do­nje stra­ne pro­pi­sno hi­dro­i­zo­lo­va­na (ako se ra­di o pri­zem­nim pro­sto­ri­ja­ma) a u ci­lju spre­ča­va­nja pro­do­ra ka­pi­lar­ne vla­ge.

681U-upotrebi-su-najčešće-podovi-na-bazi-epoksidne-i-poliuretanske-smole

Uko­li­ko se ra­di o sta­roj za­ma­šće­noj, za­pr­lja­noj be­ton­skoj pod­lo­zi, neo­p­hod­no je ma­sno­će i pr­ljav­šti­ne me­ha­nič­ki uklo­ni­ti, od­stra­ni­ti sve gr­bi­ne i even­tu­al­ne la­ba­vo ve­za­ne de­lo­ve be­to­na, a ne­rav­ni­ne u pod­lo­zi po­pu­ni­ti od­go­va­ra­ju­ćim re­pa­ra­tur­nim mal­te­ri­ma.

Da bi se do­bi­la što rav­ni­ja pod­lo­ga za fi­nal­no iz­vo­đe­nje ovih po­do­va, pre­po­ruč­lji­vo je i neo­p­hod­no pre­ko be­ton­ske pod­lo­ge iz­ve­sti iz­rav­na­va­ju­ći sloj od sa­mo­ni­ve­li­ra­ju­će ce­ment­ne ma­se, od­go­va­ra­ju­će de­blji­ne, ko­je po­red ce­men­ta kao ve­zi­va u svom sa­sta­vu ima­ju po­li­me­re i spe­ci­jal­ne do­dat­ke, ko­je im omo­gu­ću­ju br­zo ve­zi­va­nje, od­no­sno br­zi pri­rast čvr­sto­će kao i sa­mo­ra­zli­va­ju­će svoj­stvo.

Op­ti­mal­na tem­pe­ra­tu­ra pro­sto­ri­ja za ugrad­nju ovih ma­te­ri­ja­la je u ra­spo­nu od +15 °C do +25° C. Is­pod +10°C ne pre­po­ru­ču­je se apli­ka­ci­ja ma­te­ri­ja­la na ba­zi epok­sid­ne i po­li­u­re­tan­ske smo­le.

681Jako-je-bitna-izrada-i-priprema-kvalitetne-betonske-podloge

Ka­da se ra­di o po­sta­vlja­nje no­vih in­du­strij­skih po­do­va, od sa­mog star­ta se vo­di ra­ču­na o pro­ce­du­ri za ugrad­nju na­men­skog po­da. Ka­da ugra­đu­je­te no­vi pod ne­moj­te šte­de­ti na kon­sul­ta­ci­ja­ma jer je bit­no pre ugrad­nje in­du­strij­skog po­da zna­ti sve, od ma­te­ri­ja­la do iz­vo­đa­ča.

Uko­li­ko re­pa­ri­ra­mo po­sto­je­ći pod, usled do­tra­ja­lo­sti po­da ili pro­me­ne pro­iz­vod­nje (na­me­ne po­da) pod od­re­đe­nim okol­no­sti­ma se pri­stu­pa si­ste­mu ko­ji od­go­vo­ra kri­te­ri­ju­mi­ma kva­li­te­ta i kvan­ti­te­ta.

Če­sto pu­ta sa­ma re­pa­ra­ci­ja po­da ko­šta vi­še od ugrad­nje no­vog po­da. Da bi se tro­ško­vi sve­li na mi­ni­mum a za­šti­tio in­te­res in­ve­sti­to­ra i do­bio tra­že­ni kva­li­tet va­žno je pri­stu­pi­ti de­talj­nom sa­gle­da­va­nju sta­nja po­sto­je­ćeg po­da.

„Instruktor 021“
Petra Kočića 8, Đurđevo
Mob.: 064 64 62 979
instruktor021@gmail.com
www.instruktordoo.com