Sistem odvodnjavanja fasada, ravnih krovova i terasa

Sistem odvodnjavanja fasada, ravnih krovova i terasa služe kao zaštita zatvorenog stambenog ili poslovnog prostora od prodora vode koja usled velikih količina padavina ili pod uticajem vetra preti svojim prodorom.

Prilikom rešavanja detalja spoja fasade ili otvora sa prohodnom/zelenom/neprohodnom terasom pred arhitekte se postavlja izuzetno zahtevan zadatak koji bez stručne pomoći predstavlja veliki izazov.

Od posebne je važnosti da sistem fasadnog odvodnjavanja pruža veliku odvodnu sposobnost, sa primarnim i najvažnijim zadatkom – da zaštiti objekat od prodora vode.
Najbolji učinak se postiže primenom sistema obavezno u punoj širini fasadnog otvora a u trodimenzionalnom smislu što bliže spoju terase i fasade.

Osim toga od izrazite je važnosti visina sistema kanala prilagođena stvarnim potrebama površine sa koje se očekuje voda.

ProfiLine je proizveden od nerđajućeg čelika kao i pocinkovanog čelika i može zadovoljiti sve arhitektonske izazove današnjice i savršeno se uklapa u svakom ambijentu. Raznolikom ponudom oblikovanja rešetke sam sistem će zadovoljiti i najviše aspekte dizajna.

• Razlika u visini poda između zatvorenog i otvorenog prostora se smanjuje na 5 cm
• Osigurava dodatnu rezervu u slučaju uspora vode
• Podesiva visina okretnim mehanizmom, teleskopska izrada bez sečenja po dužini
• Izrađuje se u dužinama od 50,100 i 200 cm

Sistem za zelene krovove

Urbane sredine se danas suočavaju sa sve gušćom izgradnjom koja u potpunosti remeti ravnotežu nama poznatog ekosistema. Sa time je direktno povezana brza odvodnja atmosferskih padavina sa izgrađenih asfaltnih i betonskih površina usled kojih nastaju razarajući učinci visokih vodostaja i katastrofalnih poplava.

Izgradnjom zelenog krova prema današnjim saznanjima možemo doprineti usporavanju brzine oticanja vode od 50 % i više, zavisno od izvedbe krova računajući godišnji prosek. Pomoću zelenih krovova se na relativno jednostavan način stvaraju ekološke zone za uravnoteženje i ublažavanje vršnih količina padavina.

Prema načelima dizajna razlikujemo dve osnovne vrste zelenih krovova:

• Zeleni krov sa ekstenzivnom vegetacijom – predstavlja rešenje zelenog krova sa izborom vegetativnog pokrova manje zahtevnog u izradi i održavanju. Izbor vegetacije se najčešće temelji na prilagođavanju sistema sličnom vegetaciji okolnog podneblja čime se ujedno postiže održivost vegetacije koja je zavisno od položaja izložena ekstremnim uslovima
• Zeleni krov sa intenzivnom vegetacijom – podrazumeva zasade sličnim vrtovima sa travnjacima, cvećnjacima, grmovima i patuljastim stablima dočaravajući korisniku prostora stvaran utisak uređenog vrta. Ovakva izvedba zelenog krova zahteva intenzivnu negu uz redovno navodnjavanje i dohranu tla. Prilikom projektovanja izrazita pažnja mora se posvetiti strukturi slojeva uz efikasnu drenažu.

U svrhu efikasnog i stručnog izvođenja zelenih krovova razvijen je program posebnih komponenata za uspešno rešavanje problematike prihvata i odvodnje vode sa zelenih krovova.

Sa kratkim osvrtom na normativne smernica za izradu zelenih krovova prema DIN 1986-100 posebno je potrebno napomenuti sledeće: krovni slivnici moraju biti zaštićeni od korenja biljaka i biljnih ostataka pomoću kontrolnog okna koje svojom konstrukcijom ne ometa učinak odvodnjavanja uz obavezni drenažni pojas sa šljunkom i geotekstilom. Krovni slivnici izvan vegetativnog sloja položeni u sloju šljunka takođe moraju biti zaštićeni od eventualnog ispiranja peska kontrolnim oknom i geotekstilom.

Posebna pažnja se takođe mora posvetiti sigurnosnim prelivima koje treba osigurati od zarastanja pod vegetacijom. Ujedno važe pravila kao kod konvencionalnih ravnih krovova da sigurnosni prelivi moraju biti tako izvedeni da su spojeni na nezavisnu instalaciju koja se obavezno izliva na propusne površine gde ne može nastati šteta usled pojave vode.

ACO građevinski elementi d.o.o.

Prethodni tekstKompletna rešenja za podno uređenje prostorija
Sledeći tekstParket sa karakterom
ACO grupa je jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti odvodnjavanja i prečišćavanja površinskih voda i voda unutar objekata. Osnovana je kao porodična kompanija 1946 godine u Rendsburgu u Nemačkoj, kao nastavak tradicije livenja gvožđa koju je ustanovila porodica Ahlmann u IX veku. Danas ACO grupa broji više od 3800 zaposlenih u 40 zemalja sveta i 29 proizvodnih centara. Autentičnost, osećaj pripadanja porodici i posvećenost ostvarenju najviših ciljeva su stubovi ACO korporativne kulture. Upravo ove vrednosti povezuju ACO zaposlene, prevazilazeći kulturne i nacionalne razlike i doprinose njihovom ličnom i profesionalnom razvoju.