Parket sa karakterom

Ar­ti­njan po­slu­je od 1984. go­di­ne, pr­vo kao sa­mo­stal­na za­nat­ska rad­nja, a od 1992. go­di­ne, kao pred­u­ze­će sa za­o­kru­že­nim pro­ce­som pro­iz­vod­nje – od se­če i iz­vla­če­nja tru­pa­ca, tran­spor­ta, re­za­nja u na­šoj pi­la­ni, pre­ko su­še­nja u na­šim su­ša­ra­ma do fi­na­li­za­ci­je pro­iz­vo­da i pla­sma­na na ino­stra­no i do­ma­će tr­ži­šte.

Kao kom­pa­ni­ja ko­ja ko­ri­sti tra­di­ci­o­nal­no pod­no dr­vo, ve­ru­je­mo da ne po­sto­ji ni­šta kao što je istin­sko dr­vo za Va­še po­do­ve. To­kom pro­te­klih ne­ko­li­ko go­di­na, tr­ži­šte je za­si­će­no „pla­stič­nim dr­ve­tom“ za ko­je ve­ru­je­mo da do­la­zi sa „la­mi­nat­nog dr­ve­ta“ ko­je tek tre­ba da ot­kri­je­mo. Ni­je­dan čo­vek ni­kad ni­je pro­iz­veo ne­što što će za­me­ni­ti pra­vu stvar. Istin­ska le­po­ta jed­nog po­da re­flek­tu­je se u pra­vom dr­ve­tu sa nje­go­vim pri­rod­nim pr­stve­no­vi­ma u bo­ji i ka­rak­te­ri­sti­ka­ma, ono je ži­vo i to­plo.

U osno­vi bo­je kre­ma, ali od svih vr­sta hra­sta ima naj­ra­zno­vr­sni­je ka­rak­te­ri­sti­ke. Ne sa­mo u nje­go­vim čvo­ro­vi­ma, već i po ra­zno­boj­nim pr­ste­no­vi­ma u bež bo­ji, braon, ru­ži­ča­stoj, cr­ve­noj. Ka­da je sa­sta­vljen i iz­gla­čan, od nje­go­vog iz­gle­da za­sta­je dah i ima­te ose­ćaj da ga ne mo­že­te ob­u­hva­ti­ti ce­lim po­gle­dom, pro­sto hip­no­ti­še.

Tra­di­ci­o­nal­no tvr­do dr­vo – sa­mo ime Vam da­je sli­ku šta do­bi­ja­te.

U pret­hod­nih ne­ko­li­ko go­di­na na­vo­di­li su nas da ve­ru­je­mo da je čo­vek stvo­rio „la­žno“ dr­vo ko­je će nam da­ti pra­vi dr­ve­ni pod. Ipak, po­sto­ji sa­mo je­dan je­di­ni tip pra­vog, po­u­zda­nog tvr­dog dr­ve­ta ko­ji je istin­ski čvrst, skroz na skroz – tra­di­ci­o­nal­ni tip. Bez ob­zi­ra na to da li je to hrast, ja­sen, bu­kva, grab ili bi­lo ko­je pra­vo tvr­do dr­vo.

Vi će­te pro­na­ći da oni ima­ju svoj sop­stve­ni ka­rak­ter i le­po­tu ko­ju nam da­je pri­ro­da. Ta­ko­đe će­te na­ći da ve­ći­na ze­ma­lja ši­rom sve­ta ko­ri­sti dr­ve­ni pod,

za­to što je zdra­vi­ji, traj­ni­ji i prak­tič­ni­ji. Ne­ma dve iste, po ka­rak­te­ru, da­šči­ce ili plo­či­ce dr­ve­ta i ka­da ih sa­sta­vi­te da bi­ste na­pra­vi­li pod, ot­kri­će­te da Vam se san ostva­ru­je.

Jed­nom kad je Vaš pod po­sta­vljen, iz­ho­blo­van i iz­la­ki­ran, on je ta­ko lak za odr­ža­va­nje da je po­vre­me­no usi­sa­va­nje ili bri­sa­nje pra­ši­ne do­volj­no u ve­ći­ni slu­ča­je­va. Ako po­sle ne­ko­li­ko go­di­na že­li­te da ga ma­lo is­ho­blu­je­te i po­vra­ti­te mu sjaj, on će opet bi­ti kao nov. Kon­cept ko­ji po­sto­ji već sto­ti­na­ma go­di­na u ku­ća­ma, cr­kva­ma, ško­la­ma i sa­la­ma je kon­cept za­u­vek.

Vaš dom je Vaš dvo­rac, za­to se op­ho­di­te pre­ma nje­mu s po­što­va­njem i po­sta­vi­te pod ka­kav za­slu­žu­je. Vi će­te ga vo­le­ti, a Va­ši pri­ja­te­lji će Vam za­vi­de­ti. Bu­di­te uve­re­ni, on će ta­ko­đe u ve­li­koj me­ri do­da­ti vred­nost Va­šem ima­nju.

ARTINJAN d.o.o.