Rešenje za betonske podove izložene dejstvu hemikalija

Trajnost konstrukcija od presudnog je značaja za njihovo projektovanje i izgradnju, zbog čega je beton, zahvaljujući svom životnom veku i performansama, neprikosnoven kao građevinski materijal. Strukturu i trajnost betona, uprkos potvrđenoj otpornosti na različite reagense, može ugroziti izloženost dejstvu hemikalija (sulfati, nitrati, amonijumove soli, urea itd.) i to u slučaju kada su agresivne supstance prisutne u velikoj koncentraciji u rastvoru niske pH vrednosti kojoj je beton podvrgnut.

Iz navedenih razloga, konstrukcije koje podrazumevaju izloženost pomenutim hemikalijama, kakva su različita industrijska postrojenja, silosi za bio otpad, podovi farmi, kanalizacioni sistemi i kolektori, industrijski kolektori, bazeni i prečišćivači, rezervoari pitke vode, postrojenja za tretman otpadnih voda, temelji, šipovi, podzemna skloništa, podrumi i slično, nalažu pažljiv odabir tipa betona koji će biti ugrađen u objekat.

Lafarge betoni iz ULTRA SERIES™ HEMIJSКA OTPORNOST
Lafarge betoni iz ULTRA SERIES™ HEMIJSКA OTPORNOST

Kako bi se pojačala postojanost i otpornost betona, odnosno prevenirala njegova hemijska degradacija usled delovanja agresivnih komponenti prisutnih u zemljištu, podzemnim vodama, industrijskim postrojenjima i sl, pribegava se izradi posebnih receptura. Naime, radi postizanja otpornosti na dejstvo hemikalija, neophodno je da beton zadovolji sledeće zahteve: visoku homogenost, veoma visok nivo mehaničkih čvrstoća kao i visok stepen vodonepropustljivosti, što se ostvaruje adekvatnim izborom agregata i granulometrijske kompozicije, izborom vrste i optimalne količine cementa, povećanjem stepena hidratacije, efikasnim ugrađivanjem, kao i primenom različitih hemijskih dodataka betonu, putem kojih se deluje na mikrostrukturu samog materijala.

Prilikom pripreme receptura neophodno je striktno pridržavanje preporučenih graničnih vrednosti za sastav i svojstva betona, tj. za određene stepene izloženosti hemijski agresivnoj sredini i zahtevanu klasu betona, minimalne količine cementa i maksimalan vodocementni faktor, koje nalaže evropski standard, čija se primena uskoro očekuje i u Srbiji.

LAFARGE REŠENJE

Lafarge betoni iz ULTRA SERIES™ HEMIJSКA OTPORNOST razvijeni su kao rešenje za podove i konstrukcije izložene dejstvu većine hemikalija koje se mogu naći u zemljištu, podzemnim vodama ili gore pominjanim postrojenjima i konstrukcijama. Za njihovo spravljanje koristi se Lafarge cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 N koji u značajnoj meri povećava otpornost betona na hemijske agenese u odnosu na druge vrste cementa na tražištu. Hemijski dodaci betonu poput plastifikatora ili superplastifikatora, eventualno i zaptivači, direktno će uticati raspored pora u strukturi betona. Svakako, potrebno je voditi računa o kompatibilnosti hemijskih dodataka sa upotrebljenim cementom, kao i o potencijalno štetnim materijama tipa hlorida, prisutnim u hemijskim dodacima.

Lafarge betoni iz ULTRA SERIES™ HEMIJSКA OTPORNOST
Lafarge betoni iz ULTRA SERIES™ HEMIJSКA OTPORNOST

U cilju razvoja adekvatnih rešenja na ovom polju, u kompaniji Lafarge su sprovedena opsežna istraživanja. U nastavku su predstavljeni rezultati ispitivanja otpornosti betona prema dejstvu agresivne sredine, urađeni prema relevantnoj tzv. Koch-Staineger metodi.

Za potrebe ispitivanja spravljen je beton klase C35/45 (C35/45 ULTRA SERIES™ HEMIJSKA OTPORNOST) uz korišćenje 420 kg cementa Lafarge CEM II/B-M (S-V) 42,5 N; vodocementni faktor je iznosio 0,41, a primenjen je i superplastifikator. Uzorci dobijeni na ovaj način su najpre negovani na vazduhu 24h, a potom i u vodi, do 28 dana starosti.

Po isteku pomenutog roka, jedan deo uzoraka ostavljen je u destilovanoj vodi (etalon), dok je drugi deo potapan u različite rastvore prikazane u tabeli. Nakon 28 i 56 dana na opisani način negovanih uzoraka, ispitivana je čvrstoća istih i poređena sa čvrstoćom etalona.

Rezultati do kojih se ispitivanjem došlo, predstavljeni u tabeli, neosporno potvrđuju da svi uzorci betona ULTRA SERIES™ HEMIJSКA OTPORNOST spravljeni sa Lafarge CEM II/B-M (S-V) 42,5 N cementom, pokazuju otpornost na dejstvo svih agresivnih medija kojima su bili izloženi, zbog čega se ovaj specifični tip betona preporučuje za izgradnju svih tipova industrijskih postrojenja, različite kategorije podzemnih objekata, rezervoare i kolektore, podove farmi i ostale betonske strukture koje zahtevaju hemijsku zaštitu.

Osim toga, korišćenje pomenutih betona u većini slučajeva je i ekonomičnije rešenje u poređenju sa drugim vrstama betona, jer beton ULTRA SERIES™ HEMIJSКA OTPORNOST ne zahteva u svom sastavu mineralne dodatke, kao što je mikrosilika, koja se najčešće koristi kada su ovakvi zahtevi trajnosti u pitanju, za razliku od betona spravljenog sa drugim vrstama cementa. Sa druge strane, u situacijama kada su zahtevani dodatni premazi, betonska konstrukcija se odlikuje dužim vekom trajanja u odnosu na klasična rešenja, što svakako predstavlja dodatni benefit.

Lafarge tabela rezultati isptivanja čvrstoće pri pritisku

Tabela – rezultati isptivanja čvrstoće pri pritisku betosnkih uzoraka spravljenih sa cementom
CEM II/B-M (S-V) 42,5 N

*Napomena: Kriterijum za otpornost prema dejstvu agresivnog medija podrazumeva da ispitani uzorci koji su odležali u pomenutom mediju, u pogledu čvrstoće imaju minimalno 70% čvrstoće od etalona tj. uzoraka koji su negovani u destilovanoj vodi.

Lafarge logo

Za više informacija kontaktirati
M. +381 63 445 625
lafarge.srbija@lafargeholcim.com
www.lafarge-gradnja.rs
www.lafarge.rs