Iskustvo iz prakse donosi rezultate u praktičnoj primeni

Uspe­šan raz­voj pro­iz­vo­da i si­ste­ma usme­re­nih ka prak­si u pred­u­ze­ću MC ima do­bar osnov: nat­pro­seč­no vi­sok udeo sa­rad­ni­ka za­po­sle­nih u obla­sti is­tra­ži­va­nja, raz­vo­ja i pri­me­nje­ne teh­no­lo­gi­je, ko­ji iz­no­si vi­še od 10%, što omo­gu­ća­va raz­me­nu is­ku­sta­va sa na­šim kli­jen­ti­ma ši­rom sve­ta.

Ta bli­zi­na kli­jen­ti­ma po­sti­že se za­hva­lju­ju­ći pri­su­stvu fir­me MC u vi­še od 40 me­đu­na­rod­nih pred­stav­ni­šta­va u pre­ko 25 ze­ma­lja.

Pred­nost za na­še kli­jen­te: mak­si­mal­na pro­duk­tiv­nost i eko­no­mič­nost za­hva­lju­ju­ći sa­ve­ti­ma na li­cu me­sta.

MC re­dov­no sa­ra­đu­je sa vo­de­ćim evrop­skim vi­so­kim ško­la­ma ko­je se ba­ve gra­đe­vin­skim ma­te­ri­ja­li­ma i nji­ho­vom po­sto­ja­no­šću. Mi po­dr­ža­va­mo di­plom­ske i na­uč­no­i­stra­ži­vač­ke ra­do­ve u obla­sti is­tra­ži­va­nja teh­no­lo­gi­je gra­đe­vin­skih ma­te­ri­ja­la. Na­ši in­že­nje­ri i he­mi­ča­ri in­ten­ziv­no ra­de na mno­go­broj­nim is­tra­ži­vač­kim pro­jek­ti­ma Evrop­ske uni­je, npr. u obla­sti is­tra­ži­va­nja po­sto­ja­no­sti be­to­na.

Inovativni proizvodi i specijalne usluge optimizovanja betona
No­ve per­spek­ti­ve za­hva­lju­ju­ći ino­va­tiv­nim pro­iz­vo­di­ma i uslu­ga­ma

Već vi­še od 40 go­di­na ime MC pred­sta­vlja si­no­nim za vr­hun­ske pro­iz­vo­de i si­ste­me, do­no­se­ći ko­rist pred­u­ze­ći­ma iz obla­sti pro­iz­vod­nje go­to­vih ele­me­na­ta i tran­spo­r­ta be­to­na, kao i ur­ba­ni­sti­ma, ar­hi­tek­ti­ma, gra­đe­vi­na­ri­ma i gra­đe­vin­skim pred­u­ze­ći­ma. Cilj ko­ji smo se­bi po­sta­vi­li, a to je raz­voj re­še­nja usme­re­nih ka prak­si i eko­no­mič­no­sti, do­veo je do mno­go­broj­nih ino­va­ci­ja i po­sta­vio je no­ve stan­dar­de u he­mi­ji gra­đe­vin­skih ma­te­ri­ja­la.

Vi­so­ko­ra­zvi­je­ni pro­iz­vo­di, si­ste­mi i uslu­ge u obla­sti gra­đe­vin­ske he­mi­je, ko­ji sa­vre­me­nom gra­đe­vi­nar­stvu otva­ra­ju no­ve per­spek­ti­ve: MC is­tra­ži­va­nje, raz­voj i bli­zi­na kli­jen­ti­ma kao osnov za mak­si­mal­nu pro­duk­tiv­nost.

Ino­va­tiv­ni pro­iz­vo­di i spe­ci­jal­ne uslu­ge za sve za­dat­ke op­ti­mi­zo­va­nja be­to­na

Uslu­ge fir­me MC za pred­u­ze­ća u obla­sti in­du­stri­je tran­spo­r­ta be­to­na, in­du­stri­je go­to­vih ele­me­na­ta i pro­iz­vo­đa­ča be­ton­ske ga­lan­te­ri­je od sa­ve­ta iz obla­sti be­ton­ske teh­no­lo­gi­je, pre­ko eks­pe­ri­me­na­ta u re­gi­o­nal­nim la­bo­ra­to­ri­ja­ma za gra­đe­vin­ske ma­te­ri­ja­le, pra­će­nja sop­stve­nih is­pi­ti­va­nja do po­mo­ći pri­li­kom po­sta­vlja­nja opre­me za do­zi­ra­nje Adi­ti­va za be­ton.

MC istraživanje razvoj i blizina klijentima kao osnov za maksimalnu produktivnost

Pro­iz­vod­ni si­ste­mi i uslu­ge okre­nu­ti tr­ži­štu od no­vo­grad­nje do odr­ža­va­nja gra­đe­vi­na u skla­du sa zah­te­vi­ma ur­ba­ni­sta, gra­đe­vin­skih pred­u­ze­ća i iz­vo­đa­ča, fir­ma MC ne nu­di sa­mo spe­ci­jal­na pro­iz­vod­na re­še­nja ko­ja vo­de do op­ti­mal­nih re­zul­ta­ta iz­vo­đe­nja: pre­ko po­dr­ške, npr. pri teh­nič­kim pi­ta­nji­ma, uslu­ga­ma ana­li­ze u obla­sti odr­ža­va­nja ili kom­pe­tent­nim sa­ve­ti­ma za in­di­vi­du­al­na pro­iz­vod­na re­še­nja, MC svo­jim kli­jen­ti­ma nu­di
kon­ku­rent­ske pred­no­sti pu­tem na­pred­nog Know-How.

Pot­pu­na uslu­ga od pla­ni­ra­nja do gra­di­li­šta

Ši­rom sve­ta pre­ko 1500 kom­pe­tent­nih i vred­nih sa­rad­ni­ka sva­ko­dnev­no re­a­li­zu­je uslu­žni kon­cept ko­ji pre­va­zi­la­zi uo­bi­ča­je­ne stan­dar­de. Re­zul­tat za na­še kli­jen­te: po­u­zda­nost i si­gur­nost re­zul­ta­ta pu­tem eko­no­mič­nih si­ste­ma ko­ji is­pu­nja­va­ju i naj­vi­še zah­te­ve.
• Sa­ve­ti is­ku­snih teh­no­lo­ga na li­cu me­sta
• Po­nu­de za obu­ku u ve­zi pro­iz­vo­da i pro­iz­vod­nih si­ste­ma
• Teh­nič­ko-prav­ni struč­ni se­mi­na­ri
• Sa­ve­ti po svim pi­ta­nji­ma u od­no­su na nor­me npr. nor­ma za be­ton EN 206-1

Potpuna usluga od planiranja do gradilišta

Adi­ti­vi za be­ton i mal­ter

Pla­sti­fi­ka­to­ri
Su­per­pla­sti­fi­ka­to­ri
Sred­stva za stva­ra­nje va­zdu­šnih po­ra
Sta­bi­li­za­to­ri
Uspo­ri­va­či ve­zi­va­nja
Po­moć­na sred­stva za ubri­zga­va­nje
Sred­stva za bu­bre­nje
Sred­stva za ubr­za­va­nje
Si­li­kon­ske su­spen­zi­je
Adi­ti­vi za be­ton­ske pro­iz­vo­de
Agen­si za pe­nu­ša­nje
Sred­stva za ubr­za­va­nje spa­ja­nja
Po­moć­na sred­stva

Hi­dro­zo­la­ci­o­na sred­stva

Po­li­mer­no mo­di­fi­ko­va­na hlad­na bi­tu­men­ska pa­sta (KMB)
Jed­no­kom­po­nent­ni si­ste­mi
Dvo­kom­po­nent­ni si­ste­mi
Ruč­no na­no­še­nje
Ma­šin­sko na­no­še­nje
Bi­tu­men­ski za­štit­ni pre­ma­zi
Izo­la­ci­o­ne tra­ke i tra­ke za fu­ge
Izo­la­ci­o­ne ma­se

MC svojim klijentima nudi konkurentske prednosti putem naprednog Know How

Pro­iz­vo­di za gra­di­li­šta

Sred­stva za odva­ja­nje od opla­te
Sred­stva za za­šti­tu me­ša­li­ce
Sred­stva za do­ra­du be­to­na

Oxal – Odr­ža­va­nje sta­rih gra­đe­vi­na

Zap­tiv­ni mal­ter
Su­spen­zi­je za ru­pe od bu­še­nja
Ho­ri­zon­tal­ne pre­pre­ke
Izo­la­ci­o­ne ma­se
Kva­li­tet­ni si­ste­mi za či­šće­nje
Si­ste­mi za pre­ma­ze – Di­sa­mu­ri­njek­ci­je
Mal­ter za fu­ge pri­rod­nog ka­me­na

Be­ton­ska ko­zme­ti­ka

Ad­he­zi­o­ni mo­sto­vi
Gru­ba špah­tel-ma­sa
Fi­na špah­tel-ma­sa
Mal­ter za br­ze po­prav­ke
Do­da­ci od pla­stič­ne ma­se
Mal­ter za br­zo po­sta­vlja­nje
Sred­stva za ubr­za­va­nje spa­ja­nja
Sred­stva za či­šće­nje
Du­ro­mer le­plji­va špah­tel-ma­sa

MC predstavlja sinonim za vrhunske proizvode i sisteme
Sa­mo­ni­ve­li­šu­ći si­ste­mi

Sred­stva za ubr­za­nje ve­zi­va­nja
Pla­sti­fi­ka­to­ri
Su­per­pla­sti­fi­ka­to­ri
Sred­stva za uspo­ra­va­nje ve­zi­va­nja
Sred­stva za ra­fi­ni­sa­nje estrih mal­te­ra
Ma­se za iz­rav­nja­va­nje po­do­va
Ad­he­zi­o­ni mo­sto­vi
Pla­stič­na vlak­na

Isto­rij­ske gra­đe­vi­ne i pri­rod­ni ka­men

Mal­ter za zi­dar­ske fu­ge
Mal­ter za fu­ge od gip­sa
In­jek­ci­o­ni mal­ter
Mal­ter za ubri­zga­va­nje i in­jek­ci­o­ni mal­ter
Ar­ma­tur­ni mal­ter

Naj­no­vi­ji pre­gled in­for­ma­ci­ja o na­šim me­đu­na­rod­nim pred­stav­ni­štvi­ma, pro­iz­vo­di­ma i pro­iz­vod­nim si­ste­mi­ma, kao i o na­šem ukup­nom spek­tru uslu­ga.
Po­se­ti­te nas – mi be­to­nu otva­ra­mo no­ve per­spek­ti­ve!

MC-BAUCHEMIE DOO

Ilariona Ruvarca bb
22000Sr. Mitrovica
Tel. 022 2150-150
E-mail: info@ms-bauchemie.com
www.mc-bauchemie.com

 

Prethodni tekstDekorativni akustični paneli kao zvučni izolator
Sledeći tekstZorka keramika – dizajn keramike u umetničkoj galeriji