Lafarge – Inovativna tehnologija u proizvodnji betona prilagođena industrijskim podovima

Industrijski podovi se poslednjih godina primenjuju za različite namene objekata koristeći najsavremenije materijale, u zavisnosti od ekploatacionih uslova na objektu, odnosno od prisutnog hemijskog, mehaničkog i termičkog opterećenja.

Osnovu za industrijske podove čini betonska podloga, koja mora odgovarati standardima, odnosno mora biti armirana, odgovarajuće debljine i sa odgovarajućim padovima kako ne bi došlo do zadržavanja vode. Betoniranje se izvodi prema projektovanom rešenju i statičkom proračunu.

Nakon završetka betonaže veoma bitan faktor propisno rezanje dilatacija i nega betona u procesu sazrevanja betona koja u praksi traje od 21 do 28 dana.

Sulfatno-otporni cement niske toplote hidratacije – rešenje za betone izložene dejstvu agresivnih hemikalija

Lafarge je kao odgovor na zahteve tržišta, u aprilu 2012. svečano lansirao novi cement – sulfatno-otporni cement niske toplote hidratacije CEM III/B 32.5N. Cement ima nizak sadržaj trikalcijum-silikata (C3S) i trikalcijum-aluminata (C3A) uz visok sadržaj metalurške zgure, što ovaj cement čini pravi izbor za betone koji će biti izloženi dejstvu agresivnih sredina kao i za ugradnju masivnih betona koji zahtevaju nižu toplotu hidratacije.

Tokom razvoja proizvoda vršena su ispitivanja samog cementa i betona spravljenog od cementa CEM III/B 32.5N na dejstvo različitih hemikalija. Beton je podvrgnut dejstvu 10% rastvora natrijum-sulfata, 10% rastvora uree, 2% rastvora amonijum-nitrata, 2% rastvora sirćetne kiseline i 5% rastvora mlečne kiseline.

Dobijeni rezultati su dokazali da je ovaj tip cementa najbolje rešenje za betone koji će biti izloženi dejstvu pomenutih hemikalija.

To praktično znači da za Lafarge ima gotova rešenje za betone za kanalizacijske kolektore i crpne stanice za vodovod, podove za farme, betone za bazene bio-otpad, silose za skladištenje različlitih materijala kao što su veštačka đubriva.

S druge strane, niska toplota hidratacije cementa (ispod 250J/g nakon 7 dana) obezbeđuju da se ovaj cement može koristiti za spravljanje betona za brane i masivne temelje vetrenjača vetroparkova ali i druge vrste betona kod kojih oslobođena toplota hidratacija može izazvati skupljanja u betonu (podovi, betoniranja pri povišenim temperaturama i slično).

 

Extensia TM

Inоvаtivnа tеhnоlоgiја u prоizvоdnji bеtоnа sа mаlim коеficiјеntоm sкupljаnjа pоsеbnо prilаgоđеnim zа industriјsке pоdоvе

Prednosti u odnosu na klasične podove :

1. BEZ UPOTREBE ARMATURE
Smаnjеnjе sкupljаnjа bеtоnu i isкljučivаnjе коrišćеnjа čеlikа.

2.MANJA DEBLJINA PLOČA
Vеćе čvrstоćе оbеzbеđuјu mоgućnоst smаnjеnjа dеbljinе pоdоvа. Uštеdоm u mаtеriјаlimа bеz коmprоmisа sа pеrfоrmаnsаmа bеtоnа, Extensia TM pоstаје nоsilаc оdrživе i zеlеnе grаdnjе.

3.MANJE DILATACIJA
Extensia TM оmоgućuје sеčеnjе dilаtаciја nа dimеnziјаmа 20m h 20m.

4.LAKA UGRADNJA
Ugrаdnjа Extensia TM nе zаhtеvа dоdаtnа ulаgаnjа u оprеmu, vеć sе ugrаđuје као bеtоn zа кlаsičnе industriјsке pоdоvе.

  Klasični podovi Extensia TM
Količina čelika 25kg/m3 Bez čelika
Sečenje polja 6m x 6m 20m x 20m
Tipično skupljanje betona 0,04% 0,03%
Tipična debljina ploče 200mm 150 mm-175 mm
Vreme ugradnje 7-8h 4-5h
Upotreba ubrzivača Da Ne
Potrebno vreme za dostizanje potrebnih čvrstoća 28 dana 14 dana (ili kraće)

Lafarge