Zvučna izolacija podova – koliko ulažemo u nju?

Kao površina predviđena za kretanje podovi u velikoj meri utiču na akustični komfor u zgradama. Pored cevnih instalacija i spoljašnje buke, prenos zvuka preko podova najviše doprinosi buci u nekom prostoru. Iz tog razloga se primenjuju plivajući podovi, tj. podovi koji nemaju direktan kontakt sa samom konstrukcijom (zidovima ili međuspratnom tavanicom).

Ispod poda, tj. ispod cementne košuljice, postavlja se izolacioni sloj koji apsorbuje udare (korake, kretanje vozila, vibracije zvučnika audio uređaja, kućne tehnike, itd). Takođe, ne dozvoljava se direktan kontakt košuljice sa zidovima pa se XPS-om ili drugim materijalom distancira od zida već u toku livenja (za oko 1cm). Ovo rastojanje se zatim „sakriva“ lajsnama.

Nakon relativno rešenih pitanja termoizolacije i hidroizolacije, tj. razvijanja pouzdanih sistema i materijala koji zadovoljavaju zahteve dugotrajnosti i kvaliteta, na red je došla zvučna izolacija. Pred sam početak krize 2007. godine sve više se pričalo o akustici kao novom izazovu građevinarstva, i svakako da će decenija pred nama biti dobrim delom obeležena upravo ovim problemom – koliko se promenilo građevinarstvo po ovom pitanju do danas?

Različiti podovi i prostori imaju različite zahteve kada se radi o zvuko-izolaciji. Dva osnovna problema koji uzrokuju neželjenu buku su zvukovi od televizije, stereo sistema i govora i zvuci koji nastaju usled udara – bat koraka, pomeranje nameštaja ili druge aktivnosti. Kako bi se sprečila buka u prvom slučaju pod mora da ima određenu masu dok drugi slučaj zahteva izvesnu elastičnost.

Danas na tržištu postoji mnogo proizvoda koji rešavaju ove probleme, ali oni još uvek nisu objedinjeni u jedno rešenje tako da će svaki individualni pristup zahtevati i specifično rešenje. Ipak, ukoliko se problemu pristupi profesionalno i sa znanjem o materijalima i tehnikama koje se nude na tržištu, zvučna izolacija poda neće predstavljati veliki problem. Prednost tehnika koje se danas koriste su njihova lakoća postavljanja, efikasnost u redukovanju nepoželjne buke kao i istovremeno pružanje dodatne toplotne izolacije.

Autor: Irma Talović, d.i.a.