MAGIC FLOOR – Pri­ro­da u va­šem do­mu

In­spi­ri­sa­ni pri­ro­dom, u svo­je no­ve ko­lek­ci­je uti­snu­li smo osnov­ne ele­men­te ži­vo­ta:

ze­mlju, vo­du, va­zduh i va­tru. 

Ko­lek­ci­ju „Va­zduh“ či­ni par­ket iz­ra­đen od evrop­skog hra­sta. Spe­ci­fič­nog iz­gle­da i tek­stu­re, pig­men­to­van u bo­ju po va­šem iz­bo­ru, ovaj par­ket po­se­du­je po­seb­nu vi­zu­el­nu du­bi­nu po ko­joj će se vaš pod uvek raz­li­ko­va­ti od dru­gih.

Ko­lek­ci­ja par­ke­ta pod na­zi­vom „Vo­da“ ka­rak­te­ri­stič­na je po po­vr­ši­ni ko­ja se ruč­no ob­ra­đu­je ka­ko bi se po­sti­gao auten­ti­čan, ‘ne­ra­van’ efe­kat. Za­sno­va­ni na iz­gle­du i sti­lu an­tič­kih struk­tur­nih gre­da, po­do­vi iz ove ko­lek­ci­je une­će u va­še do­mo­ve ili po­slov­ni pro­stor duh pro­šlo­sti. Iz­bor bo­je i u ovom slu­ča­ju pre­pu­šta­mo va­šoj ma­šti i po­tre­ba­ma.

Magic Floor d.o.o. -  kolekcija vazduh
Magic Floor d.o.o. – kolekcija vazduh
Magic Floor d.o.o. -  kolekcija voda
Magic Floor d.o.o. – kolekcija voda

 

 

 

 

 

 

Ko­lek­ci­ja par­ke­ta „Ze­mlja“ na­sta­la je iz te­žnje da se oda po­čast pri­ro­di i ze­mlji ko­ja nam da­je dr­vo. Ne­rav­nih ivi­ca sa kom­bi­na­ci­jom glat­kih po­vr­ši­na i gru­bim čvo­ro­vi­ma, dr­vo za­dr­ža­va pra­vi ka­rak­ter pri­ro­de.

Magic Floor d.o.o. -  kolekcija vatra
Magic Floor d.o.o. – kolekcija vatra
Magic Floor d.o.o. -  kolekcija zemlja
Magic Floor d.o.o. – kolekcija zemlja

Svi po­do­vi iz Ma­gic Flo­o­ra ob­ra­đu­ju se eko­lo­škim ulji­ma Ru­bio Mo­no­co­at, ko­ja zbog svo­je je­din­stve­ne teh­no­lo­ške pig­men­ta­ci­je, do­stup­ne u pre­ko 50 bo­ja, omo­gu­ća­va­ju in­ten­ziv­no i du­bo­ko bo­je­nje u sa­mo jed­nom slo­ju bez uti­ca­ja na pri­ro­dan iz­gled i ka­rak­ter dr­ve­ta.

www.magicfloor.rsMAGIC FLOOR d.o.o.
Vojvode Stepe 270/14, 11000 Beograd, Srbija
tel.: +381 11 26 64 884 • +381 63 81 08 330
office@magicfloor.rswww.magicfloor.rs