Novo ruho centra Novog Sada

ARHITEKTURA
Urbanističko arhitektonsko rešenje uređenja površina javne namene dela gradskog jezgra u Novom Sadu

Prva nagrada
Autori:
Igor Čubra dipl.inž.arh.
Jelena Čubra dipl.inž.arh.
Jelena Škerović mas.inž.arh.
Saradnici:
Zoran Jovanović dipl.inž.arh.
Zorana Jovanović dipl.inž.arh.

Idejno rešenje uređenja javnih prostora u centru Novog Sada
Idejno rešenje uređenja javnih prostora u centru Novog Sada

Talasasto popločavanje sa puno zelenila

Na konkursu koji je organizovala novosadska Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, prvu nagradu je osvojio autorski tim Igor i Jelena Čubra iz Beograda za rešenje koje predviđa talasasto popločavanje s puno zelenila i klupa.

PREDMET KONKURSA je bila izrada idejnog rešenja uređenja javnih prostora dela gradskog jezgra u Novom Sadu – prostor Pozorišnog trga sa neposrednim okruženjem objekta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Trg slobode, delovi ulica Modene, Kralja Aleksandra i Njegoševe.

Idejno rešenje uređenja javnih prostora u centru Novog Sada
Idejno rešenje uređenja javnih prostora u centru Novog Sada

Cilj je da se kroz kvalitetno osmišljeno uređenje površina javne namene i svih elemenata koji doprinose boljoj funkcionalnosti, estetici i kvalitetnom funkcionisanju ovog dela grada, aktiviraju svi potencijali prostora i poveća njegova atraktivnost, i stvori kvalitetno ambijentalno uređenje koje treba da bude privlačno različitim grupama korisnika i usklađeno sa uslovima zaštite graditeljskog nasleđa.

Proces projektovanja je imao za cilj postizanje rešenja koje će koristeći savremen oblikovni jezik pomiriti raznolikost prostora u kojem se interveniše i uz poštovanje arhitektonskog nasleđa samog jezgra grada uneti jedan novi kvalitet i svežinu novih prostora na jednostavan i nenametljiv način bez obimnih i radikalnih promena.

Jedinstven pristup rešavanja popločanja na celom području koje je obuhvaćeno projektom. Formirana je matrica koja je autentična i prepoznatljiva, a istovremeno i fleksibilna tako da je moguće primeniti je u svim prostorima centralne zone grada koji su po karakteru i obimu izuzetno raznoliki.

Idejno rešenje uređenja javnih prostora u centru Novog Sada
Idejno rešenje uređenja javnih prostora u centru Novog Sada

Planirana matrica je savremena po svom izrazu, ali i neutralna po svom karakteru tako da dobro komunicira sa okruženjem koje delom sadrži objekte klasičnog stila, a delom objekte iz perioda moderne što okruženje čini heterogenim.

OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA: U odnosu na zadate

parametre, pobednički rad je najbolje odgovorio na zadatak konkursa, a to je: „Originalno, funkcionalno, racionalno i estetski primereno rešenje centralne zone grada Novog Sada“. Rešenje na konceptualno čist i jasan način objedinjuje prostorne elemente ulice i trga, kroz osmišljen i nenametljiv pristup.

REŠENJE PARTERA

Parter je rešen postavljanjem matrice od dva polja od 360 cm i jednim poljem od 120 cm. Ova polja se pružaju kroz celinu područja savijajući se i ulivajuću se u koridore i prostore tako da se pravci na blag način prožimaju i postaju celine.

Ovo je posebno važno na mestu trga Slobode gde se susreću brojni pravci koji svaki ponaosob imaju neku svoju orijentaciju i gde nam je bilo veoma važno da postignemo celovito rešenje. Upravno na pružanje matrice koja zapravo predstavlja polja granitnog popločanja različitog valera koja se smenjuju i tako grade beskonačnu raznolikost poteza, pružaju se koridori sa linijama klupa i zelenih površina. Klupe koje se nižu u laganim promenama ritma i površine niskog rastinja koje grade različite paterne, pa i visoko zelenilo koje ne prati ustaljeni ritam unose raznolikost i jedinstvenost u detalje.

Idejno rešenje uređenja javnih prostora u centru Novog Sada
Idejno rešenje uređenja javnih prostora u centru Novog Sada

POPLOČAVANJE

Za sve elemente su korišćeni trajni materijali koji su bezbedni za korišćenje koji su otporni na mehaničke i atmosferske uticaje. Izbor za popločanje su prirodni materijali: granitne i mermerne ploče debljine 8cm i granitne kocke dimenzije 10x 10x8cm za podužne trake koje su postavljene na mestima tako da razbijaju uniformnost rešenja.

Predviđeni su linijski i tačkasti sistemi za odvođenje atmosferske vode uklopljeni u arhitektonsko rešenje. Eliminisane su sve denivelacije za potrebe jednostavnijeg i bezbednijeg kretanja svih korisnika.

SAOBRAĆAJNO REŠENJE

Ponuđeno saobraćajno rešenje iz raspisa konskursa je uz minimalne izmene koridora biciklističkog saobraćaja usvojeno i primenjeno. Ostavljeni su svi planirani koridori za vozila snabdevanja, komunalne službe i za potrebe hitnih intervencija u pešačkim zonama u zadatim dimenzijama. Ovi koridori minimalne širine 6 metara nisu posebno obeležavani u parteru, ali su u ovim dimenzijama ostavljeni prolazi bez prepreka. Biciklističke staze u pešačkim zonama se obeležavaju u parteru.

Idejno rešenje uređenja javnih prostora u centru Novog Sada
Idejno rešenje uređenja javnih prostora u centru Novog Sada

RASVETA

Za stubove javne rasvete izabrane je elegantna svetiljka koja je savremena po oblikovanju, ali jako dobro korespondira i klasičnim uzbanim celinama u okviru zadatog područja i sa modernijim okruženjima. Osim stubova javne rasvete, planirano je i parterno osvetljenje na pojedinim mestima kao i dekorativno osvetljenje objekata od značaja fasadnim i parternim svetiljkama.

URBANI MOBILIJAR

Od urbanog mobilijara izdvajaju se prefabrikovana armirano-betonska klupa od visoko kvalitetnog betona sa sedištem od drvenih gredica minimalističkog oblikovanja i robusne konstrukcije. Kanta za otpatke je od visokokvalitetnog čelika i postavljena je u zonama u blizini klupa. Osim ovih elemenata mobilijara zastupljeni su i elementi prostornog označavanja u formi digitalnih i klasičnih informacionih panela postavljenih na ključnim mestima.

OVI INFORMACIONI PANELI mogu biti opremljeni infrastrukturom koja omogućava korišćenje bežičnog interneta, panelom za informacije, pristupom i pretragom servisnih informacija i slično.

Idejno rešenje uređenja javnih prostora u centru Novog Sada
Idejno rešenje uređenja javnih prostora u centru Novog Sada

SKULPTURE I FONTANE

Veoma bitan element rešenja predstavljaju minimalističke narativne skulpture koje su postavljene na ključnim mestima kao bi prostor unapredile, ponudile nove repere i vizure i obogatile sliku grada. Skulpture prate savremen umetnički jezik u kojem se naracijom u arhetipskim slikama u posmatrač poziva da sopstvenim asocijacijama na jednostavnu i poznatu formu dopunjava doživljaj prostora kroz nove unutrašnje slike i trenutke.  Najvažnija je skulptura profila žene na Trgu Slobode, a dalje se nižu skulptura šake na
Pozorišnom trgu, skulptura Jelena u ulici Modene, skulptura cveta u ulici Kralja Aleksandra i skulptura drveta u zoni prolaza Miloša Hadžića.

Skulpture su planirane da se izrade od kvalitetnog anodiranog čelika i prohroma. Predviđene su dve vodene površine – fontane u ulici Modene i u ulici Ilije Ognjanovića.

OZELENJAVANJE

Predlog ozelenjavanja je u potpunosti primeren centralnoj gradskoj zoni, kako u odnosu visokog i niskog rastinja, tako i u celokupno predloženom zelenom fondu. Pedantno je osmišljena i veza između mobilijara – predloženih klupa i niskog rastinja u njihovom zaleđu, čime svaka klupa postaje ujedno i zeleni kutak – mikro meditativni ambijent.

Reč autora projekta Igora Čubra, dipl.inž.arh.

ARHITEKTONSKO STVARALAŠTVO KROZ HUMANE CILJEVE

Kompozicija prostora, proporcija oblika, primenjeni materijali, osvetljenje, dinamika, sve su to elementi dobre arhitekture po kojima se ona izdvaja od prosečnosti i biva prepoznatljiva. To duboko ima veze sa umećem i kreativnošću projektanta i uz sticaj čitavog niza povoljnih okolnosti, dovodi do uspeha.

Međutim, oblikovanju i celom projektantskom postupku prethodi donošenje jednog seta odluka koje definišu projekat, daju mu pravac i okvir. Taj set odluka nije uvek očigledan, ali je zapravo, kada se dosledno u projektu primeni često jasniji i razumljiviji od samog oblikovanja.

Upravo je set odluka koji prethodi oblikovanju ono čemu posvećujemo posebnu pažnju u svim našim projektima. Dubokog smo uverenja da odluke koje prethode projektovanju treba da budu iskreno humane, okrenute prema direktnim korisnicima i njihovim potrebama, prema karakteru nasleđenog okruženja i treba da daju okvir u kome će se kroz proces projektovanja postići rešenje koje će biti dugotrajno i ugodno za korišćenje.

Tek kada je dat ovakav okvir i definisan pravac projekta, po našem mišljenju, može početi „magija“ arhitektonskog stvaralaštva koja treba da materijalizuje ove humane ciljeve i kada se uključe stručnost i umeće celog tima, projekat se dovodi do uspešne realizacije.