NormAG: Software za građevinarstvo

Poslednjih godina građevina je postala jedna od najzastupljenijih privrednih delatnosti. Takvu ekspanziju je, naravno, pratilo i tržište kompjuterskih programa bez kojih bi pojedini poslovi u građevinarstvu u današnje vreme bili nezamislivi. Savremeni pristupi projetovanju i izvođenju građevinskih radova, sve veći broj privatnih investitora i izvođača, upotreba novih materijala i savremene mehanizacije zahtevaju brzu i preciznu izradu projektnotehničke dokumentacije.

Raspoloživi standardi i propisi ne obuhvataju savremene materijale i nova tehnološka dostignuća te je njihova primena ograničena. Da bi izašli u susret zahtevima savremene građevinske prakse, ali i svih onih koji žele da imaju uvid u analize i kalkulacije cena, programerska kuća AGtim je dugi niz godina radila na usavršavanju programa NormAG. Tako danas imamo softver  koji je u potpunosti prilagođen savremenim tendencijama u građevinarstvu. Potvrdu njegovog kvaliteta i primenjivosti u praksi daje široka mreža korisnika ne samo u Srbiji i u svim bivšim jugoslovenskim republikama već i šire.

Podrška korisnicima je bitan segment svakog softvera, AGtim je postavio savremeni internet sajt na adresi www.agtim.com ili www.normag.rs na čijim strana korisnici i zainteresovani posetioci mogu u svakom trenutku dobiti potrebne informacije, preuzeti update programa i download instalacije programa.

NormAG u svojoj bazi podataka sadrži sve knjige Normativa i standarda rada u građevinarstvu kojima su obuhvaćeni svi vidovi građevinske i srodne delatnosti. Shodno tome, baza je razvrstana na: viskokogradnju, niskogradnju, elektroinstalacije i instalaterske radove u okviru kojih su razvrstane i odgovarajuće grupe radova. Program NormAG  za sve opise pozicija koji se nalaze u bazi ima unapred unete normative materijala i radne snage, definisane cenovnike materijala, radne snage i mehanizacije. Na osnovu ovih podataka program sam generiše cenu izabrane pozicije. Mora se istaći otvorenost programa ka proširenju gde se korisniku omogućava da bazu progama dopuni i uredi u skladu sa svojim potrebama, tehnologijom i opremom.

Primena softvera NormAG je jako široka. Korisnici mogu biti projektantske, izvođačke i investitorske firme, firme koje objavljuju tendere, angažuju građevinsku operativu ili iz nekih drugih razloga žele da imaju uvid i kontrolu nad angažovanom radnom snagom i potrebnim materijalom za određeni posao.

Programski paket NormAG možemo podeliti u tri segmenta koji ćemo obraditi u narednim brojevima ovog časopisa.

Prvi segment je rad sa bazama i projektima. U ovom delu obrađuje se rad sa bazom normativa, proširuje se baza unosom novih pozicija i resursa, obrađuju se kalkulacije cena. Posebna pogodnost je automatski uvoz tendera iz MS Excel-a bez prekucavanja pozicija. Obrada predmera i predračuna radova, rad sa dokaznicama mera. U svakom tenutku dostupni su vam izveštaju o utrošcima materijala, radne snage i mehanizacije. Mogućnost prikaza i štampe analiza cena sa svim resursima i faktorima režija. Posebno bitan je rad sa cenovnicima, cene se čuvaju u posebnoj arhivi po datumima unosa, a takođe veoma bitna stavka je što u NormAG-u znate i ko je dobavljač izabrane cene.

Drugi segment je rad sa Obračunskim listovima građevinske knjige. Pored toga što je rad sa građevinskom knjigom sastavni deo programa NormAG u full verziji, potrudili smo se da taj segment izvučemo kao poseban program pod nazivom AGKnjiga. Rad sa građevinskom knjigom je jednostavan i intuitivan, unos dokaznica  po obračunskim periodima brzo kreiramo potreban izveštaj. Sakupljanjem količina iz listova knjige automatski dobijamo izveštaj mesečnih situacija rađene po kumulativnoj metodi. Program sam prepoznaje i odvaja naknadne radove.

Svaku situaciju možemo uporediti sa ugovorenim stavkama i prikazati kao konačni ili privremeni obračun viškova ili manjaka radova.

Treći segment na koji smo posebno ponosni je povezanost NormAG-a sa drugim softverima. Priroda našeg softvera a i poslovna politika firme je OTVARANJE. Već od početne faze rada, faze projektovanja, NormAG se sreće sa svojom prvom vezom sa 3D programima za projektovanje, to su Archi CAD (graphisoft) i Revit (autodesk). Iz 3D modela objekta NormAG dobija potrebne podatke o količini i broju elemenata i kreira predmer radova.

U fazi izgradnje NormAG je povezan sa vodećim softverima za praćenje dinamike radova kao što su Primavera i MS Project.

U okviru cenovnika materijala postoji posebna mogućnost povezivanja cenovnika sa programima za knjigovodstvo (robno i materijlno) iz čije baze NormAG može da preuzima cene materijala.

U narednim tekstovima obradićemo detaljnije svaki od ovih segmenata. Do tada Vas pozivamo da sa našeg sajta preuzmete besplatan demo CD programa NormAG kako bi smo se zajedno  upoznavali sa radom i mogućnostima programa NormAG.

Prethodni tekstSvet podova po Vašoj meri: Carpetland
Sledeći tekstPažljivo izaberite vrstu poda