MasterSeal 7000CR – 360° zaštite za ekstremne uslove

Kada je u pitanju zaštita betonskih konstrucija koje su izložene ekstremnim hemijskim uticajima, kao što su digestori biogas elektrana, tankvane u petrohemijskoj industriji, rezervoari za otpadne vode, cevovodi kanalizacije, kao i podovi u hemijskoj industriji, potrebno je predvideti dugotrajan i kvalitetan zaštitni sistem koji će dugoročno pružiti sveobuhvatnu zaštitu.

Objekti u kojima bi sanacija zaštitnog sloja podrazumevala višednevni ili višenedeljni zastoj u korišćenju, kao i skupe i komplikovane radove, naročito je važno da se prilikom izgradnje takvih objekata odabere dugotrajan i pouzdan sistem zaštite.

MasterSeal 7000CR sistem je baziran na novoj Xolutec™ tehnologiji i posebno je dizajniran za zaštitu betona i čelika u ekstremnim uslovima korišćenja

MasterSeal 7000CR sistem je baziran na novoj Xolutec™ tehnologiji i posebno je dizajniran za zaštitu betona i čelika u ekstremnim uslovima korišćenja – kada zaštitni sistem mora da zadovolji kriterijume kao što su:

– Visoka hemijska otpornost
– Mehanička otpornost
– Premošćavanje pukotina iz podloge
– Brza i jednostavna ugradnja
– Brzo puštanje objekta u rad nakon završenog procesa ugradnje zaštitnog sloja

Hemijska otpornost:
Hemijska otpornost je jedan od najbitnijih faktora prilikom odabira zaštitnog sistema. MasterSeal 7000CR u tom pogledu pruža izuzetnu sigurnost, naročito kada je u pitanju biogena sumporna kiselina (BSA) koja nastaje u cevovodima kanalizacije i rezervoarima za preradu otpadnih i fekalnih voda, a koja može da dovede do strukturalnih oštećenja betona.
Sa druge strane, zahtev u biogas elektranama je da premaz pruži zaštitu betonu i čeliku od delovanja metana i biogene sumporne kiseline, da može da premosti pukotine u betonu, i da bude u potpunosti vodonepropustan. Sistem MasterSeal 7000CR poseduje DIBt odobrenje izdato od strane „German Institute for Construction Technology“ za korišćenje u silosima i digestorima biogas elektrana.

MasterSeal 700CR

Mehanička otpornost:
Veoma bitan faktor u odabiru zaštitnog sistema je i mehanička otpornost. Ovo naročito dolazi do izražaja kada se zaštitni sistem koristi za tankvane gde se očekuju i mehanička opterećenja kako od pešaka, tako i od motornih vozila. Takođe, i u cevovodima kanalizacija i rezervoarima za otpadne vode mehanička otpornost je bitan faktor kako bi se osiguralo da krupne, abrazivne čestice prisutne u hemijskim rastvorima, ne dovedu do mehaničkog oštećenja zaštitnog sloja.

Premošćavanje pukotina:
Jedan od najčešćih razloga nastanka oštećenja u betonu i u samom zaštitnom sloju i samim tim potrebe za sanacijom je nastanak pukotina u podlozi. Premazi koji su se tradicionalno koristili, kao što su vinil ester smole, epoxy novolac i sl. uglavnom su veoma kruti proizvodi, bez mogućnosti premošćavanja pukotina iz podloge. Iz tog razloga, pukotine iz podloge se prenose na premaz i time se otvara mogućnost ulaska hemijskog rastvora u konstrukciju betona i brzo i potpuno propadanje zaštitnih premaza.

MasterSeal 7000CR sistem premošćava statičke pukotine u betonu do 0.7mm (klasa A3 prema EN1062-7), kao i dinamičke pukotine klase B3.1 (EN1062-7), pružajući dodatnu sigurnost od nastanka pukotina u betonu usled rada konstrukcije i sl.

Dijagram – poređenje osobina MasterSeal 700CR sa drugim sistem ima za zaštitu betona

Ugradnja i puštanje objekta u rad:
Za razliku od dosadašnjih zaštitnih sistema koji su veoma zahtevni po pitanju ugradnje, prvenstveno po zahtevu da vlažnost podloge bude ispod 4%, MasterSeal 7000CR sistem zahvaljujući XOLUTEC tehnologiji omogućava ugradnju na betonske površine koje su vizuelno suve. Ne postoji potreba za merenjem preostale vlage u betonu.

Tolerantnost na podloge povećane vlažnosti je izuzetna osobina koja omogućava da se sistem MasterSeal 7000CR može ugraditi i na vrlo nepristupčanim mestima, na otvorenim objektima i u praktično svim vremenskim uslovima.

Veoma bitan faktor pilikom ugradnje je i sadržaj isparljivih materija (VOC). Premazi zasnovani na XOLUTEC tehnologiji imaju veoma malu količinu isparljivih materija, te su veoma pogodni i za ugradnju u zatvorenim prostorima i prostorima sa slabom ventilacijom, uz upotrebu uobičajenih sredstava za ličnu zaštitu.

Nakon ugradnje, rezervoari koji su zaštićeni MasterSeal 7000CR sistemom se mogu koristiti i puniti vodom nakon svega 24h. Ovo je još jedan faktor koji ubrzava i pojeftinjuje ugradnju i smanjuje zastoje prilikom sanacija postojećih objekata.

Xolutec™ – nova dimenzija trajnosti

Xolutec™ je inovativan i pametan način kombinovanja komplementarne hemije. Prilikom umešavanja materijala formira se unakrsna mreža „crosslinked interpenetrating network – IPN“, koja poboljšava sveukupna svojstva materijala.

Kontrolisanjem unakrsno umrežene gustoće, osobine Xolutec™ proizvoda se mogu regulisati u zavisnosti od zahtevanih osobina, kao što je različita tvrdoća, elastičnost i sl. Xolutec™ sadrži veoma nisku količinu isparljivih materija (VOC) i brzo se i lako ugrađuje ručno premazivanjem ili prskanjem.

Očvršćava brzo čak i na niskim temperaturama, čime skraćuje vreme potrebno za ugradnju i omogućava brz povratak postrojenja u upotrebu, sa minimalnim zastojima. Ova tehnologija nije osetljiva na vlažnost podloge i tolerantna je na različite uslove na gradilištu. Time se uvećavaju potencijalna mesta primene i umanjuju potencijalni zastoji. Dugi ciklusi između održavanja i smanjeni troškovi tokom veka upotrebe, značajno umajuju ukupne troškove tokom veka eksploatacije i čine Xolutec™ proizvode veoma ekonomičnim.

Master Builders Solutions logo

Master Builders Solutions d.o.o.
Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd
ninoslav.pavlovic@mbcc-group.com
T +381 63 313 179
dejan.spasovski@mbcc-group.com
T. +381 63 244 075