Građevinske folije – premazi na bazi bitumena

Bitumenski prethodni premazi (bitulit, poliazbitol,…) su rastvori bitumena u organskom rastvaraču. Upotrebljavaju se kao hladni ili topli premazi u zavisnosti od vrste i kao prethodni premazi za postavljanje bitumenskih traka (kondor). Eko Bitulit je elastomer bitumenski premaz na bazi vode.

Eko Bitulit

Eko Bitulit je jednokomponentna homogena tečnost u kojoj su sitne čestice bitumena i polimera dispergovane u vodi. Braon je boje. Ima široku primenu kao prethodni premaz kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija, pri čemu se ostvaruje veza između podloge i bitumenske trake ili mase.Ugrađuje se ravnomernim nanošenjem pomoću četke ili prskanjem u jednom sloju na prethodno očišćenu podlogu.

Tečni proizvodi
Slika 2 – Tečni proizvodi

Eko Bitulit se može primeniti i na vlažne podloge. Dok se u potpunosti ne osuši, ne može biti otporan na kišu i vodu. Četka sa osušenim Eko Bitulitom se stavlja u benzin ili razređivač do rastvaranja bitumenskog veziva. Pre upotrebe mora se promešati.

Bitumenski premaz pred hidroizolaciju
Slika 3 – Bitumenski premaz pred hidroizolaciju

Skladištenje i transport

Isporučuje se u plastičnoj ambalaži,a skladišti u natkrivenom prostoru koji je zaštićen od sunca, mraza, toplote, i mehaničkog oštećenja. Sa osušenim proizvodom se rukuje u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, a otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Svaku ambalažu u kojoj je bio proizvod potrebno je isprazniti ili ocediti. Takva ambalaža se može smešta sa otpadnom plastičnom ili metalnom ambalažom. Neispražnjena ambalaža se uvrstava u otpadnu boju i lakove. Proizvod se ne sme izlivati u kanalizaciju ili vodovod. Ostatak proizvoda spade u neopasni otpad i kao građevinski otpad.

Bitumenske trake
Slika 4 – Bitumenske trake