Teme: tepison

Hotel Queen u Novom Sadu opremljen je modularnim tepisonima od strane kompanije Modularni podovi

Modularni tepisoni – Idealno rešenje za hotele

Prilikom izrade enterijera hotela potrebno je posebnu pažnju obratiti na podnu oblogu. Pored vizuelnog aspekta treba razmotriti i kvalitativne stvari poput akustike, izdržljivosti, lakoće...
Tepison u muzičkoj školi

Unapređenje rada školskog kabineta

Kabinet za muzičku produkciju i dizajn zvuka u novoj Muzičkoj školi „Isidor Bajić” u Novom Sadu, bio je suočen sa ozbiljnim problemima akustike, što...
DNevna soba

Transformišite Vaš dom uz tepihe – dizajniranje i udobnost u jednom

Tepisi su mnogo više od običnog poda - oni su ključni elementi dizajna enterijera koji dodaju toplinu, udobnost i karakter svakom domu. Bez obzira...
Aspecta One Highland Step Dubh

Dobro došli u svet vrhunskog enterijera i ukusne hrane

Novootvoreni restoran Showroom Bar & Dine sa sloganom "Dobro došli u svet vrhunskog enterijera i ukusne hrane" je kreiran tako da omogući ekskluzivan doživljaj luksuza i udobnosti...
Poslovni prostor kompanije Knjaz Miloš, projekat: MAIN Architects

projekat: Poslovni prostor kompanije Knjaz Miloš

U ovom tekstu predstavićemo projekat poslovnog prostora kompanije Knjaz Miloš u Beogradu, kao projekta sa karakterističnim dizajnerskim i funkcionalnim rešenjima podova i upotrebom raznovrsnih...
Stambeni objekat LVT pod - Aspecta Five

Reč stručnjaka: Sve o modularnim podnim oblogama

Intervju: Aleksandar Luc, L.A. Consult - Modularni Podovi d.o.o. Široku ponudu podnih obloga na tržištu čine moderni i savremeni podovi koji ispunjavaju estetske, tehnološke i...
tepison

Podovi u poslovnim prostorima – Tepisoni

Podovi u poslovnim prostorima svojim performansama moraju odgovoriti potrebama i nameni samih prostora. Važno je takođe imati na umu da i pod radnog prostora...
Upotpunite enterijer vaših prostorija tepisima

Slobodne forme tepiha u Vašem domu

Svako voli kada postoji izbor. Dizajner Heidi Teherani definitivno unosi pregršt opcija za lakši odabir. Izborom oblika, boja i materijala, kao i rasporeda u...
Tepisi u trendu

Tepisoni od biomaterijala

Proizvođači podnih materijala su poslednjih godina prihvatili održivost poboljšavajući proizvodne procese, i razvijajući nove. Standardne sintetičke sirovine koje se koriste u industriji podova zamenjene su...
Enterijer hodnika hotela

Pod­na oblo­ga za po­slov­ne pro­sto­re i ho­tel­ske objek­te

Ure­đi­va­nje en­te­ri­je­ra po­slov­nih i jav­nih pro­sto­ra pred­sta­vlja po­se­ban iza­zov. Spe­ci­fič­ni zah­te­vi ko­ri­šće­nja i ve­ća fre­kvent­nost ko­ri­šće­nja pro­sto­ra otva­ra­ju niz uslo­va ko­je opre­ma­nje mo­ra is­pu­ni­ti, na či­jem sa­mom vr­hu je ugo­dan estet­ski do­ži­vljaj. U ob­ra­di po­da ovih zah­tev­nih pro­sto­ra već du­že vre­me pri­mat ima­ju te­pi­so­ni ili ka­ko se če­šće na­zi­va­ju – iti­so­ni.Te­pi­son je za­pra­vo na­ziv za gru­pu tek­stil­nih pod­nih oblo­ga, u okvi­ru ko­je po­sto­je dve vr­ste te­pi­so­na: taf­ting te­pi­so­ni i igla­ni po­do­vi. I jed­ni i dru­gi se naj­če­šće po­sta­vlja­ju od zi­da do zi­da, a u pro­dav­ni­ca­ma se naj­če­šće na­la­ze u rol­na­ma. Raz­li­ka iz­me­đu ove dve gru­pe je teh­nič­ke pri­ro­de.Taf­ting te­pi­so­ni se do­bi­ja­ju pro­ce­som taf­to­va­nja. Fi­la­ment, osnov­na si­ro­vi­na, se iglom uvo­di kroz tek­stil­nu osno­vu i na taj na­čin for­mi­ra po­vr­šin­ski sloj te­pi­so­na.

Enterijer dnevne sobe

Dekoracija od zida do zida – tepisoni

Tepisoni su zajednički naziv za grupu tekstilnih podnih obloga koje su namenski razvijene i napravljene za primenu u različitim privatnim, poslovnim i javnim prostorima. Dve su osnovne vrste tepisona: taftovani ili tafting tepisoni i iglani podovi. I jedni i drugi se mogu polagati i u privatnim i u komercijalnim prostorima, od zida do zida, a suštinska razlika se nalazi u načinu izrade.

Pročitajte još :