Žensko kupatilo u malom stanu

Po­što­va­na,

Ku­pi­la sam ma­li stan sa isto ta­ko ma­lim ku­pa­ti­lom ko­je bih da re­no­vi­ram pa mi tre­ba Va­ša po­moć ka­ko bih na­šla pra­vo re­še­nje za nje­ga. Ja vo­lim mi­ni­ma­li­zam, ali bih ta­ko­đe vo­le­la da ne iz­gle­da hlad­no i da u nje­mu ima malo žen­stve­no­sti.

Ti­ja­na, Kra­lje­vo

Po­što­va­na Ti­ja­na,

Po­gle­da­la sam Va­še ku­pa­ti­lo i vi­de­la da je osim plo­či­ca, ko­je su po mom mi­šlje­nju neo­d­gova­ra­ju­će za vaš ukus, sa­svim ko­rekt­no. Je­di­no što bih funk­ci­o­nal­no pro­me­ni­la u nje­mu je­ste va­đe­nje tuš ka­di­ce i po­sta­vlja­nje trakastog sliv­ni­ka u pod ka­ko bi do­bi­li što či­sti­ju for­mu ku­pa­ti­la. Ta­ko­đe bi­ste mo­gli ume­sto kla­sič­ne ba­te­ri­je za vo­du u tuš ka­bi­nu da po­sta­vi­te ugrad­ni me­šač. Po­zi­ci­ja wc šo­lje bi osta­la ista je­di­no bih ume­sto mo­no­blo­ka po­sta­vi­la ugrad­ni vo­dokotlić i kon­zol­nu wc šo­lju. Za to po­sto­ji teh­nič­ka mo­guć­nost a do­bi­li bi­ste još ma­lo do­dat­nog pro­sto­ra. Umi­va­o­nik mo­že da osta­ne ta­mo gde je­ste.

U pre­grad­ni zid iz­me­đu tuš ka­bi­ne i wc šo­lje bih uba­ci­la jed­nu ni­šu i na taj na­čin bi iz­be­gli ku­po­vi­nu po­li­ca ko­je uglav­nom estet­ski ni­su za­do­vo­lja­va­ju­će i za­u­zi­ma­ju pro­stor. One za­do­vo­lja­va­ju­ćeg izgleda ko­šta­ju mno­go pa Vam se is­pla­ti da na­pra­vi­te otvor u zi­du i da ga ob­lo­ži­te po­sto­je­ćom zid­nom ke­ra­mi­kom. Pod­ra­zu­me­va se da hi­roizo­la­ci­ja u ku­pa­ti­lu mo­ra bi­ti do­bro ura­đe­na.

Dizajn kupatila
Dizajn kupatila / nacrt: Vanja Lebović

Po­me­nu­li ste da že­li­te da ku­pa­ti­lo ima cr­tu žen­tsve­no­sti. To se mo­že po­sti­ći na vi­še na­či­na. Po­što su zi­do­vi u ku­pa­ti­lu izlo­mlje­ni i već pre­op­te­re­će­ni de­ta­lji­ma, uzev­ši u ob­zir da će Vam tre­ba­ti do­sta pro­sto­ra za odlaga­nje ko­zme­ti­ke, kao re­še­nje mi se na­me­će da de­ko­ri­še­mo pod kao naj­či­sti­ju po­vr­ši­nu u ku­pa­ti­lu. Mo­gli bi na­pra­vi­ti za­ni­mlji­vu in­tar­zi­ju na po­du. Po­što vo­li­te sve­tle to­no­ve, a ku­pa­ti­lo je re­la­tiv­no ma­lo, uba­ci­la bih na zi­do­ve mat be­lu ke­ra­mi­ku ko­ja će otvo­ri­ti pro­stor, a na pod mo­že­mo sta­vi­ti mat be­lu po­dnu plo­či­cu i uz to sta­kle­ni mo­za­ik.

Za sta­kle­nu mo­za­ik sam se opre­de­li­la po­što je on sja­jan pa bi­smo do­bi­li kon­trast iz­me­đu mat po­da i sjaj­ne in­tar­zi­je i time bi­smo je na­gla­si­li. Bi­lo bi do­bro da in­tar­zi­ja bu­de sra­zmer­ne ve­li­či­ne sa plo­či­ca­ma ka­ko ne bi ima­li pu­no ot­pa­da­ka. Osno­va in­tar­zi­je bi se ura­di­la od pro­vid­nog mo­za­i­ka, a apli­ka­ci­ja u ne­kog bo­ji. Mo­že se kom­bi­no­va­ti vi­še ni­jan­si, ali mo­že­te osta­ti i na jed­noj. Bi­lo bi do­bro da ko­ri­sti­te kon­trast­ne ni­jan­se ka­ko bi se apli­ka­ci­ja na­gla­si­la. Me­ni su lič­no uvek bi­le za­ni­mlji­ve gran­či­ce sa sit­nim li­sti­ći­ma po­što da­ju me­ko­ću pro­sto­ru, raz­bi­ja­ju si­me­trič­nost, ali isto ta­ko ne na­gla­ša­va­ju žen­stve­nost pre­vi­še. Kao do­dat­ni de­talj bih ko­ri­sti­la ogle­da­lo u le­pom ra­mu kao i de­ko­ra­tiv­nu mo­ler­sku teh­ni­ku na pla­fo­nu.

Prethodni tekstParket sa karakterom
Sledeći tekstVIP Customer Event – za kupce kamiona i dostavnih i kombi vozila