Šta je to VOC?

U poslednje vreme vrlo često se srećemo sa izrazom VOC i pitanjem „da li je proizvod u skladu sa VOC-om?“

VOC (eng. Volatile organic compaund)-isparljivo organsko jedinjenje je bilo koje organsko jedinjenje koje ima početnu tačku ključanja jednaku ili manju od 250°C na standardnom pritisku od 101.3kPa.

Tako da VOC sadržaj predstavlja masu isparljivih organskih jedinjenja prikazanu u g/l  koja ulazi u sastav smeše koja je pripremljena za korišćenje, osim mase isparljivih organskih jedinjenja u smeši koja hemijski reaguju u toku sušenja tako da učestvuju u formiranju filma premaza.

U cilju ograničavanja sadržaja isparljivih organskih jedinjenja u okviru „Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu okolinu“ („Sl.glasnik RS“, br.89/10) date su maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC u premazima (boje i lakovi) koji se nanose na zgrade, njihovu opremu i ugradne delove. Liste sa maksimalno dozvoljenim vrednostima date su u Delu 1. Priloga 3. koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Oznaka podkategorije Podkategorija premaza Baza premaza Maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC (g/l)*
Faza I od 1.6.2012. Faza II od 1.12.2013.
a mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice WB
SB
75
400
30
30
b sjajni premazi za unutrašnje zidove i tavanice WB
SB
150
400
100
100
c premazi za spoljašnje mineralne zidne podloge WB
SB
75
450
40
430
d unutrašnje/spoljašnje završne i zaštitne boje za drvo, metal i plastiku WB
SB
150
400
130
300
e unutrašnji/spoljašnji završni lakovi i lazurni premazi za drvo WB
SB
150
500
130
400
f tankoslojni lazurni premazi za drvo WB
SB
150
700
130
700
g osnovni premazi WB
SB
50
450
30
350
h vezivni osnovni premazi WB
SB
50
750
30
750
i jednokomponentni premazi WB
SB
140
600
140
500
j dvokomponentni premazi WB
SB
140
550
140
500
k višebojni premazi WB
SB
150
400
100
100
l dekorativni premazi WB
SB
300
500
200
200
*g/l Pripremljen za korišćenje      

Kao što se može videti iz tabele, predviđeno je da se usklađivanje proizvoda obavi u dve faze. Faza I je već na snazi od 1.6.2012., a Faza II stupa na snagu 1.12.2013.

Svi Lignoluks lakovi za parket (na bazi organskih rastvarača i na bazi vode) su u skladu sa Fazom I.

Na ambalaži svakog Lignoluks laka za parket koji je proizveden posle 1.6.2012. god. navedeno je sledeće:

  • podkategorija kojoj lak pripada
  • granica dozvoljenog sadržaja i
  • maksimalan sadržaj VOC-a za taj lak u g/l.

Prethodni tekstUpotreba betona za industrijske podove
Sledeći tekstLive the RELAZZO way