Beton kao akumulator energije – Termička aktivacija građevinske konstrukcije

Vrlo efikasan pristup za unapređenje energetske efikasnosti objekta je inteligentno korišćenje nosećih betonskih građevinskih elemenata za skladištenje toplotne energije. U površinski velike građevinske elemente, kao što su međuspratne konstrukcije, ugrađuje se sistem cevnih registara za potrebe grejanja i hlađenja objekta.

Aktivacija građevinske konstrukcije tako predstavlja posebnu vrstu površinskog grejanja jer se grejni registri ulivaju u beton koji ih okružuje, a beton je dobar provodnik toplote i materijal koji izuzetno dobro skladišti toplotu. U građevinarstvu ovaj sistem je poznat pod pojmom „termička aktivacija građevinske konstrukcije“ (TBA–instalacija).

REHAU d.o.o. - podno grejanje
Šematski prikaz aktivacije građevinske konstrukcije na primeru termički aktivirane međuspratne konstrukcije

Površinsko grejanje deluje skoro potpuno kao zračeće grejanje. Zračna toplota nema masu, tako da je u potpunosti nezavisna od gravitacije i ne poznaje „gore“ ili „dole. Tako je plafonski svod kao nisko temperirana grejna površina principijelno neproblematičan. Da je plafonska površina pri tome izuzetno pogodna i za hlađenje pokazalo se na osnovu dugogodišnjeg iskustva sa takvim sistemima, pre svega u poslovnim zgradama.

REHAU d.o.o. - podno grejanje
Nanošenje svežeg betona i kontrola visine

Toplotni učinak termički aktivirane međuspratne konstrukcije ne sme proizvoljno da se povećava. Gornja granica za toplotne gubitke proizlazi iz uslova da temperatura površine zagrevanih delova plafonske konstrukcije ne prelazi više od 4K iznad zadate temperature u prostoriji (sobna temperatura 20°C, temperatura na površini plafona 24°C). Kod objekata koji se grade po principu energetski efikasne gradnje ovaj uslov se relativno lako ispunjava.

Za ovakvu instalaciju je neophodna interdisciplinarna saradnja u svim fazama projektovanja. Bilo bi pogrešno da se ova neophodnost posmatra kao opterećenje projektnog procesa. Naprotiv, u današnje vreme je interakcija i dobra saradnja projektanata neizostavni preduslov za inovativne građevinske koncepte bilo koje vrste.

TBA instalacije u sprezi sa toplotnim pumpama pružaju najviši mogući stepen energetske efikasnosti, gde COP faktor toplotne pumpe prelazi i vrednost 5 (za 1 kWh uložene elektirčne energije za rad kompresora dobija se 5 kWh toplotne energije), usled očekivano niskih temperatura vode u sistemu grejanja (ispod 30°C).

 

www.rehau.com

REHAU d.o.o.
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci,
T. +381 11 3770 301
F. +381 11 3770 319
W. www.rehau.rs
W. www.rehau.com