Sve šira primena antistatik podova

Antistatičke podne obloge su one koje omogućavaju provodljivost između osoba, mašina i tla i time obezbeđuju bezbedan tok elektrostatičkog naboja ka uzemljenju. Razvoj nauke i inženjerstva doveo je do razvoja tehnologije i sve šire upotrebe električnih uređaja. Čovečanstvo danas ne može se zamisliti bez modernih aparata. Prostori u kojima čovek boravi moraju odgovoriti na savremene zahteve i biti u mogućnosti da odole i elektricitetu koji nam je potreban za savremeno funkcionisanje.

Industrija se menja – podovi je prate

Brojni su radni prostori danas koji podrazumevu funkcionisanje uz pomoć velikog broja mašina. Kompjuterske sobe, štamparije, fabrike, bolnice, industrijski pogoni, trafostanice i skladišta, specijalistiške ordinacije i operacione sale, dijagnostički i kontrolni centri… Da bi savremeni svet funkcionisao potrebne su velike količine električnih uređaja. Od prostorija u kojima se one nalaze se očekuje da na takve potrebe odgovore i omoguće njihovo pravilno funkcionisanje.

Prisustvo elektrostatičkog napona koje se usled velikog broja mašina, odnosno pojačane pojave elektriciteta javlja, prenosi se na podove prostorija i može ometati ne samo rad uređaja, već predstavljati i opasnost za one koji njima rukovode ili se njima služe. Uloga poda je da obezbedi nesmetano odvođenje, a ne gomilanje tog elektriciteta. Podovi ovakvih prostorija moraju posedovati značajnu mehaničku čvrstoću i hemijske otpornosti, ali i izuzetnu elektroprovodljivost, kako bi omogućili bezbedno pražnjenje elektrostatičkog napona u zemlju.

Antistatičke podne obloge su one koje omogućavaju provodljivost između osoba, mašina i tla i time obezbeđuju bezbedan tok elektrostatičkog naboja ka uzemljenju. Antistatičke podne obloge kontrolišu i elektrostatičke naboje na opremi koja se kreće pomoću točkića – oprema kojom se transportuju proizvodi, kolica… sva pokretna oprema, s tim da ona mora imati provodljive točkiće i elektroprovodljiva svojstva u svojoj strukturi koji elektricitet prenose na podne obloge, kako bi ih one provele dalje.

Pravila nalažu da antistatičke podne obloge mora imati prelaznu otpornost manju od 10 6 oma. Pri izradi antistatik poda često se dešava da pod mora da ima i elektroizolacionu osobinu, kao meru zaštite od strujnog udara, i u tim slučajevima se pod izrađuje sa materijalom koji ima otpornost 5*104< R < 106 oma.

Kao antistatičke podne obloge najšire se upotrebljavaju epoksidni podovi. Pored svojih antistatičkih svojstava, podovi na bazi epoksida su i veoma izdržljivi i otporni na trenje, na razblažene organske i neorganske kiseline, na baze, naftne derivate, izvesne rastvarače, otpadne materijale, vodu, morsku vodu, kao i na surove klimatske uslove

Antistatični pod pod je elektroprovodljiv po celoj površini. Usled tog svojstva elektricitet koji se pojavi odvodi u podložni provodljivi sloj i uzemljuje ga preko uzemljenja. U zavisnosti od potrebe postoji više i manje otpornosti u provođenju.

Kao i uvek, pored samih karakteristika materijala za pravilan životni vek izuzetno je važna i ugradnja materijala. Polaganje elektroprovodnog poda ne sme se počinjati sve dok se ne okončaju ostali radovi u prostoriji, a naročito radovi na plafonu.

Prostor mora biti čist, potpuno ograđen, temperaturno stabilan uz konstantnu kontrolu pomoću HVAC sistema koji mora biti podešen na minimum 20°C i to najmanje 72 sata pre, u toku i nakon polaganja poda. Pored kontrolisanih uslova u kojima se pod polaže, važno je obezbediti i dovoljnu količinu svetla kako bi u svakom trenutku mogla da se izvršti provera podloge, da se obavi polaganje i zavarivanje poda, a zatim i finalna inspekcija.

Kod epoksidnih antistatičkih podova vreme upotrebljivosti zamešanog epoksidnog sistema opada sa porastom spoljašnje temperature, i važno je znati da vezivanje sukcesivnih slojeva može da bude ozbiljno narušeno dejstvom vlage ili prljavštine. Takođe, epoksidne slojeve treba zaštititi od vlage tokom prvih 4-6 sati po nanošenju jer vlaga može da izbeli površinu i da je učini lepljivom., kao i da omete vezivanje. Izbledele ili lepljive slojeve na delovima površine treba ukloniti struganjem ili brušenjem, i ponovo ih naneti.

Antistatik pod može se polagati na različite podloge, ali je od značaja u kakvom se one stanju nalaze kao i koje su njihove karakteristike. Drveni pod mora imati duplu konstrukciju sa minimalnom debljinom od 25mm. Podne obloge ne mogu se postavljati na drvenu podlogu koja se nalazi na pragovima, preko ili ispod nagibljenih betonskih podloga.

Podloga antistatik poda mora biti glatka i ravna, i u potpunosti iznivelisana, suva i bez prisustva ikakvih stranih čestica, kao i ostataka lepila. Beton mora imati čvrstoću na pritisak od najmanje 3500psi, a pukotine u betonu i sve nepravilnosti se moraju prethodno ispraviti. Antistatik podovi se ne polažu preko masa za ispunu ili izravnjenje koje su na bazi gipsa, kao ni direktno preko dilatacija.

Ukoliko je podloga betonska, važno je i da se na svim betonskim podlogama obave testovi na vlagu i procenat vlage ne bi smeo da prelazi 3% po CM metodi. Kvalitet betona na podnoj površini mora da bude bar C20/25, odnosno da poseduje minimalni sadržaj cementa 350 kg/m³.