Hidroizolacija cementnim kašama

Voda je najveći neprijatelj građevinskih materija i može izazvati veliku štetu u objektima. Rešenje je u vodootpornim građevinskim materijalima sa zaptivnim osobinama: cementna kaša modifikovana disperzibilnim polimerskim praškovima.

Tehnike hidroizolacije čuvaju funkcionalnost, integritet i strukturu tokom celog njenog životnog veka. Voda u tečnom obliku ili u vidu pare je vrlo destruktivna po materijale kao što su beton, opeka ili prirodni kamen.

Spoljašnji zidovi, podrum i krov zgrade moraju u potpunosti biti pokriveni hidroizolacionim materijalima da bi se eliminisali mogući uzorci prodiranja vode. Hidroizolacione mere moraju delovati kao jedan sistem kako bi bile efikasne u sprečavanju ulaska vode u sam objekat. Ukoliko neka komponenta sistema propadne ili ne vrši interakciju sa ostalim delovima, može doċi do prodora vode. Novonastala oštećenja i propadanje delova objekata mogu se izbeċi kontrolisanjem podzemnih voda, kišnica, kao i površinskih voda.

Cementne hidroizolacione membrane

Cementne hidroizolacione membrane se koriste u zaštiti objekata i konstrukcija koje su izložene periodičnom ili dugoročnom kvašenju, niskom ili visoko hidrostatičkom pritisku. Ove membrane se koriste za hidorizolaciju vlažnih prostorija, rezervoara za vodu i u spoljašnjoj površinskoj zaštiti.

Primena cementnih hidroizolacionih membrana je zaptivanje i hidroizolacija terasa, podrumskih zidova, bazena i podova u toaletima i kupatilima. Fleksibilne cementne hidroizolacione membrane koriste se kao površinski zaštitni premaz radi zaštite konstrukcije od agresivnih hemikalija.

Prednosti

Prednosti hidroizolacionih membrana na bazi cementa imaju odličnu otpornost na vodu i vremenske uslove, dobru otpornost na grebanje, nosivost i dobru propusnost vodene pare. Za razliku od drugih hidroizolacionih sistema, cementne hidroizolacione smeše se mogu primeniti na mokre ili vlažne površine. Cementne kaše se mogu koristiti za zaštitu od površinskih voda, ali nisu pogodne za zaptivane protiv vode pod hidrostatičkim pritiskom. Primenom specijalnih aditiva poput agensa za zadržavanje vode, sredstva za očvršċavanje, u kombinaciji sa polimerskim vezivom, dobija se odlična obradivost i obezbeđuje se očvršċanje.

Dostupno je nekoliko sistema cementnih hidroizolacionih membrana:  standardni, kruti hidroizolacioni sistemi, fleksibilne cementne hidroizolacione membrane i jednokomponentne fleksibilne membrane.