ACO HygieneFirst – Potpuno zaokružena higijenska proizvodnja prehrambenih proizvoda mlekare Imlek

Proizvodi mlekare Imlek su sastavni deo porodične trpeze već decenijama unazad. Poverenje koje im potrošači ukazuju, opravdano je kako kroz kvalitet namirnica koje koriste i ukus proizvoda koje proizvode, tako i sigurnošću da su proizvodi potpuno bezbedni za upotrebu.

Preduslovni program svake proizvodnje hrane i prehrambenih proizvoda podrazumeva stvaranje uslova za potpuno bezbednu proizvodnju. Ovo znači da tokom celog procesa proizvodnje, od istovara sirovina do pakovanja finalnog proizvoda ne sme biti kritičnih tačaka koje mogu dovesti do toga da se napravi proizvod koji nije bezbedan za ljudsku upotrebu.

Mlekara Imlek
Foto: ACO / Mlekara Imlek, Padinska skela

Upravo ovih načela se mlekara Imlek pridržavala tokom pravljenja svoje nove fabrike za proizvodnju i prepradu mleka i mlečnih proizvoda i uz pomoć rešenja kompanije ACO uspela da uspostavi potpuno zaokružen higijenski sistem proizvodnje, kako bi nastavili da u domove velikog broja svojih potrošača isporučuju proizvod koji je potpuno bezbedan za upotrebu.

ACO HygieneFirst
ACO HygieneFirst

Kako bi obeležili ovu saradnju flaše jogurta Moja Kravica od 1.5l će tokom trajanja kampanje na sebi imati znak ACO HygieneFirst kao dodatno uverenje da su ovi proizvodi mlekare Imlek proizvedeni u potpuno higijenskim uslovima proizvodnje.

Zašto su sistemi za odvodnjavanje bitni?

Sistemi za odvodnjavanje predstavljaju veoma važan segment u borbi protiv uporne listerije i mogu biti izvor kontaminacije hrane. Loše izabrani sistemi za odvodnjavanje utiču na povećanje troškova čišćenja i održavanja, a u najgorem slučaju mogu biti uzročnik kontaminacije hrane.

Proizvodnja hrane i piće iziskuje velike količine otpadnih voda. Proizvodnja 1kg mesa, proizvodi oko 1.2 litre otpadnih voda, procesuiranje 1 litre mlečnih proizvoda iziskuje otprilike 2.5 litre otpadnih voda, dok proizvodnja 1 litre pića generiše oko 6 litara otpadnih voda. Upravo iz ovih razloga efektivno upravljanje ovim otpadnim vodama je krucijalno za higijenu, bezbednost zaposlenih, ali i kontinuitet same proizvodnje.

Upravo iz tih raloga ACO nudi rešenja koja su u skladu sa higijenskim zahtevima za odvodnjavanje podova i primenjuje principe dizajniranja propisane za opremu koja je u kontaktu sa hranom, kako bi se ostvarila potpuno higijenska rešenja.

mlekara imlek
Foto: ACO / Mlekara Imlek, pogon Padinska skela

Novoizgrađena fabrika mlekare Imlek će imati UHT liniju i KMN (kiselo-mlečni proizvodi) liniju proizvodnje.

Sam UHT pogon podrazumeva tretman sterilizacije kroz zagrevanje proizvoda niske kiselosti na temperaturu preko 135 stepeni C, kao i antiseptičku jedinicu za pakovanje proizvoda.

Krajnji cilj ovog tretmana je maksimalno uklanjanje mikroorganizama koji mogu da naškode kvalitetu proizvoda, kao i zdravlju krajnjeg korisnika, dok pri tome minimizuje hemijske promene u samom proizvodu.

Standardni tehnološki postupak proizvodnje UHT proizvoda podrazumeva sledeće tehnološke operacije:

SIROVO MLEKO → HOMOGENIZACIJA → HLAĐENJE → SKLADIŠTENJE 1 → STANDARDIZACIJA → SKLADIŠTENJE 2 → PRIPREMA → STERILIZACIJA → SKLADIŠTENJE 3 → ASEPTIČNO PUNJENJE → LAGEROVANJE 4 → DISTRIBUCIJA

Proces proizvodnje kiselo-mlečnih proizvoda, podrazumeva različite procese fermentacije. Za samo odvijanje procesa fermentacije, neophodne su specifične kulture mikroorganizama koji se dodaju u prethodno pasterizovano mleko, koji potom pretvaraju ugljene hidrate u organske kiseline ili u alkohol, pod anaerobnim uslovima.

sterilizacija
Foto: ACO / Mlekara Imlek, postrojenje za sterilizaciju

Da bi se ovaj proces odvijao, potrebno je održavati toplotu mleka konstantnom određen broj sati, što se vrši dodavanjem tople vode kako bi se sanduci sa mlekom postepeno zagrevali sa spoljnje strane. Po završetku procesa fermentacije, finalni proizvod je potrebno ohladiti, što se vrši upotrebom hladne vode ili leda.

Zbog samog procesa zagrevanja i hlađenja oba ova procesa podrazumevaju velike količine toplote, pare i vode. Svaka od aktivnosti ima svoje specifične zahteve i podrazumeva niz standarda koje je potrebno ispuniti kako bi proizvodnja bila u potpunosti higijenska.

Kako bi se obezbedili svi neophodni uslovi za higijensko proizvodnju prehrambenih proizvoda, novoizgrađena Imlek-ova mlekara mora da ispuni niz sanitarnih uslova, među kojima je i izuzetno bitan član 8. koji se odnosi na bezbedno uklanjanje otpadnih voda uz poštovanje svih higijenskih standarda koji će osigurati da finalni proizvod bude bezbedan za krajnjeg korisnika.

Kako bi ispunili neophodne uslove, kompanija Imlek se odlučila za liniju proizvoda, za odvodnjavanje industrijskih objekata u prehrambenoj industriji, upravo kompanije ACO i HygieneFirst filozofiju koja stoji iza ovih rešenja.

sterilizacija
Foto: ACO / Mlekara Imlek, postrojenje za sterilizaciju

Svaki od navedenih proizvoda vršu određenu ulogu u zavisnosti od dela procesa u kojem se nalazi i zajedno čine jedan zaokružen sistem.

Principi higijenskog dizajna

Pored osnovnih karakteristika koje kanali kompanije ACO ispunjavaju za efikasno odvodnjavanje objekata ovog tipa, možemo izdvojiti i to što ih čini posebnim, a što je u direktnoj vezi sa HygieneFirst filozofijom koja stoji iza projektovanja i proizvodnje rešenja za ove namene.

Ovde možemo izdvojiti činjenicu da su svi proizvodi napravljeni od nerđajućeg čelika, što produžava kvalitet i dugotrajnost rešenja, ali i u velikoj meri pojednostavljuje njihovo čišćenje. Kroz procese galvanizacije i pikopasifikacije kroz koje svi inox proizvodi kompanije ACO prolaze, pravi se površna izuzetne glatkoće i time u velikoj meri smanjuje mogućnost zadržavanja nečistoća na njihovoj površini.

Dno slivnika je napravljeno pod nagibom tako da usmerava otpadne vode u jednom pravcu i time onemogućava njihovo razlivanje. Njegova ivica je ispunjena što mu povećava dugotrajnost i smanjuje mogućnost oštećenja, koja dugoročno mogu dovesti do kontaminacije. Nedostatak pravih uglova sprečava zadržavanje vode, dok specijalno dizajnirana zaštita od povratnih mirisa omogućava da se u slivniku uradi odvodnja u potpunosti, čime izbegavamo zadržavanje otpadnih voda.

Sve ove karakteristike čine zaokružen sistem higijenskog dizajna rešenja.

Jednostavno održavanje poda

Mogućnost da se brzo i u potpunosti očisti kanal utiče u velikoj meri na opšte higijenske uslove proizvodnje, kao i na operativne troškove iste. Prema urađenim istraživanjima, utvrđeno je da je higijenske kanale moguće očistiti u potpunosti za 8 minuta, dok kanali koji nisu higijenskog dizajna nije moguće u potpunosti očistiti ni posle 180 minuta čišćenja.

čušćenje poda
Foto: ACO / Mlekara Imlek, linija za pakovanje

Ono što potpuno higijenska rešenja čini posebnim je izostanak pravih uglova u dizajnu kanala, što omogućava pristup svakom delu kanala prilikom njegovog čišćenja čime se dodatno smanjuje mogućnost prisustva bilo koje bakterije, koje su česte u ovakvim vidovima proizvodnje. Pored toga svaki deo kanala je moguće izvaditi radi dodatnog čišćenja i provere, čime se dugoročno štedi na troškovima održavanja.

Povezanost između poda i odvoda je u najvećem broju deo u kojem dolazi do greške. Od izuzetne je važnosti da ova povezanost bude u skladu sa tipom poda i potrebama u kapacitetu odvodnjavanja. Faktori koji se uzimaju u obzir podrazumevaju kako dinamička, tako i termička opterećenja, a sve u cilju pravilnog izbora materijala koji će se koristiti u njegovoj izradi.

Takođe je potrebno uzeti u obzir način na koji se pod povezuje sa zidom. Ovi proizvodi su dizajnirani tako da zaštite zid od udara do kojeg može doći usled obavljanja redovnih aktivnosti, a koji mogu prouzrokovati prolazak vode u zid i time dovesti do kontaminacije između različitih delova proizvodnje, kako od proizvodnje, tako i od sredstava za čišćenje.

Sistem za odvodnjavanje koji je dizajniran u skladu sa potrebama pogona i u potpunosti integrisan u njegov proces osigurava da se proizvodnja odvija u kontinutetu i u skladu sa potpunim higijenskim performansama.

U pogonu mlekare Imlek kanal se prostire dužinom celog pogona kroz specijalan pod napravljen od poliuretanskog cementa čime se u velikoj meri pojednostavljuje čišćenje, kako zbog mogućnosti da se nečistoće slivaju direktno u kanal tako i zbog činjenice da se ovim načinom smanjuje korišćenje hemikalija, čime se dodatno čuva kvalitet proizvoda.

Svi kanali kompanije ACO prilagođeni su potrebama mlekare Imlek i integrisani u proces proizvodnje tako da u najefikasnoj meri ispunjavaju zadate zahteve i tako na najefikasniji način vrše odvodnjavanje otpadnih voda u njenom pogonu.

aco logo 130px za potpis

ACO 
građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb, 22314 Krnješevci, Stara Pazova
T. +381 22 811 580
F. +381 22 811 590
E-mail: aco@aco.rs
Web: www.aco.rs