Otapanje snega i leda sa krovova i oluka


SA­MO­RE­GU­LI­ŠU­ĆI ka­blo­vi a ne kla­sič­ni… Za­što?

Ako se ovi ka­blo­vi lak­še i br­že po­sta­vlja­ju, a vi ne ra­di­te po­sta­vlja­nje – to si­gur­no ni­je raz­log. Ali, ako uslu­ga po­sta­vlja­nja ta­kvog si­ste­ma ko­šta ma­nje? Hmm, pa da raz­mi­sli­te?

Da bi si­stem za ota­pa­nje do­bro ra­dio, npr. na -20°C, tre­ba pro­ra­ču­na­ti i in­sta­li­ra­ti znat­no ve­ću sna­gu gre­ja­ča… Pa to baš i ni­je ne­ki raz­log u pri­log sa­mo­re­gu­li­šu­ćih ka­blo­va, zar ne? Ali – ako mo­že­te po­sta­vi­ti ka­blo­ve ko­ji će bi­ti sprem­ni za rad na -20°C (bez ob­zi­ra ko­li­ko ret­ko to bi­lo po­treb­no!), ali na ni­žim tem­pe­ra­tu­ra­ma sna­gu pro­por­ci­o­nal­no sma­nji­va­ti… u skla­du sa RE­AL­NIM po­tre­ba­ma? Ovo se za­si­gur­no mo­že PO­ZI­TIV­NO od­ra­zi­ti na utro­šak ener­gi­je si­ste­ma… Hmm, da raz­mi­sli­te? PO­GO­TO­VO – se­ver­ni i ju­žni de­lo­vi obje­ka­ta (osun­ča­ni de­lo­vi i de­lo­vi objek­ta u sen­ci) tra­že raz­li­či­te sna­ge i pri­stup u da­tom tre­nut­ku… Sa­mo­re­gu­li­šu­ći ka­blo­vi ra­de i TO! RAZ­MI­SLI­TE …

SER­TI­FI­KO­VA­NI PRO­IZ­VO­DI I PRI­ME­NA STAN­DAR­DA
Ako ku­pi­te jef­ti­ne grej­ne ka­blo­ve mo­že­te mno­go ušte­de­ti! Ta­man to­li­ko da ih za go­di­nu ili dve ku­pi­te po­no­vo! Jer, tre­ba da zna­te da sun­če­vi zra­ci (pre­ko zi­me, a po­go­to­vo pre­ko le­ta) zna­ju bi­ti vr­lo agre­siv­ni i OŠTE­TI­TI grej­ne ka­blo­ve – na­rav­no, uko­li­ko isti ni­je UV ot­po­ran! Hmm, da raz­mi­sli­te?

Ako KVA­LI­TET­NE grej­ne ka­blo­ve po­sta­vi­te po­mo­ću jef­ti­ne i ne­ser­ti­fi­ko­va­ne pra­te­će opre­me, is­po­sta­vi­će se, OPET, da ima­te ne­kva­li­te­tan si­stem za ota­pa­nje sne­ga i le­da, jer SVI nje­go­vi de­lo­vi kva­li­te­tom MO­RA­JU od­go­va­ra­ti uslo­vi­ma u ko­ji­ma se na­la­ze. Sa­mo ta­ko mo­že­te ot­pla­ti­ti svo­ju in­ve­sti­ci­ju! Pa, da raz­mi­sli­te?

678-Samoregulisuci-kablovi678-Samoregulisuci-kablovi-spremni-za-rad-i-na--20°C

UPRA­VLJA­NJE SI­STE­MOM OTA­PA­NJA SNE­GA I LE­DA
Nor­mal­no je da sva­ko struj­no ko­lo (si­stem po­tro­ša­ča) ima svoj pre­ki­dač. Jed­no­stav­no, kad vam tre­ba uklju­či­te si­stem, kad vam ne tre­ba is­klju­či­te.
Avaj! Ako in­sta­li­ra­te si­stem za ota­pa­nje sne­ga i le­da, ni­ste kod ku­će, sneg že­sto­ko na­pa­dao, vi sti­gli – kad ono OPET ne mo­že­te da uđe­te u svo­ju ku­ću ili ga­ra­žu. „Dža­ba ste kre­či­li“ ili­ti – če­mu vam on­da po­sta­vlje­ni gre­ja­či? Pa mo­žda i ni­je ta­ko stra­šno… Lo­pa­tu za sneg u ru­ke, pa na­va­li­te. Jed­nom se i to mo­že de­si­ti… Ali, ima i go­re…

Sli­čan je pro­blem i sa za­le­đe­nim olu­ci­ma, stre­ha­ma i kro­vo­vi­ma … Uklju­či­te po­me­nu­ti pre­ki­dač, si­stem ra­di … Sve su­per, u ku­ći to­plo … ali ka­ko će­te zna­ti ka­da da is­klju­či­te si­stem? Pa do­bro, pla­ti­će­te ve­ći ra­čun za utro­še­nu elek­trič­nu ener­gi­ju, ali za­šti­ti­li ste obje­kat … Ali, i od to­ga ima go­re…
Šta ako uklju­či­te si­stem za ota­pa­nje pri­la­znih pu­te­va, sta­za i ram­pi, a on ra­di li ra­di, i „na­bi­je“ ta­kav ra­čun da vam se za­vr­ti u gla­vi… Ili, u dru­gom pri­me­ru – obr­nu­to: ne uklju­či­te si­stem ota­pa­nja sne­ga i le­da u olu­ci­ma, vi do­đe­te ku­ći a pla­fo­ni i sve u ku­ći uni­šte­no…

678-Sistem-za-otpanje

Ka­ko to re­ši­ti?

Auto­mat­skim si­ste­mom ko­ji pa­ra­lel­nom kon­tro­lom spo­lja­šnje tem­pe­ra­tu­re i vla­ge u va­zdu­hu – de­fi­ni­še ka­da tre­ba da ra­di i ko­li­ko, a ka­da ne!

To zna­či da po su­vom vre­me­nu na -10°C si­stem ne ra­di, već SA­MO ka­da je tem­pe­ra­tu­ra is­pod zo­ne smr­za­va­nja ili u sa­moj zo­ni, a vla­ga u va­zdu­hu to­li­ka da se pa­da­vi­ne oče­ku­ju, ili su već po­če­le. Na ovaj na­čin će vam si­stem DO­DAT­NO ušte­de­ti elek­trič­nu ener­gi­ju, a oda­gna­ti ve­ro­vat­no­će ne­pri­jat­no­sti zbog ko­jih je si­stem i in­sta­li­ran. Bez auto­mat­ske kon­tro­le ma­nji si­ste­mi mo­žda i mo­gu op­sta­ti (sa ma­njom po­tro­šnjom), ali ve­ći si­ste­mi, kao i ko­ri­sni­ci ko­ji in­si­sti­ra­ju na ušte­di pri ko­ri­šće­nju – te­ško!

Pri­ja­te­lji!

AT­TOS KLI­MA vam nu­di ZA­GA­RAN­TO­VA­NI kva­li­tet pro­iz­vo­da ( LO­REN­ZO­NI, Ita­li­ja, iz­ra­đu­je gre­ja­če od 1956. god.), či­ja se pro­iz­vod­nja od­vi­ja u EVRO­PI, a či­ji su stan­dar­di pro­iz­vod­nje, kao i pro­jek­to­va­ni uslo­vi ra­da uskla­đe­ni sa uslo­vi­ma ži­vlje­nja i pri­sut­ni na na­šem tr­ži­štu.

678-Automatski-sistem-za-grejanje

AT­TOS KLI­MA vam nu­di u skla­du sa KVA­LI­TE­TOM opre­me – du­go­go­di­šnje ga­ran­ci­je, što osi­gu­ra­va va­šu in­ve­sti­ci­ju i ga­ran­tu­je da će si­stem ra­di­ti ono za šta ste ga i po­tra­ži­va­li, od­no­sno, obez­be­di­ti da ulo­že­ni no­vac ne bu­de ba­čen.

Ali, ako ste sve ovo re­ši­li, mo­že­te se po­sve­ti­ti dru­gim pri­pre­ma­ma za zim­sku idi­lu ko­ja pod­ra­zu­me­va zim­ni­ca, su­va dr­va za puc­ke­ta­vu va­tru u ka­mi­nu, sli­ču­ge, san­ke, ski­je…

Ako NI­STE sve ovo re­ši­li – još uvek ni­je ka­sno! Tu smo za vas!

AT­TOS KLI­MA d.o.o. No­vi Sad

Temerinski put 26 A
21000 Novi Sad, SRBIJA
Telefon: 00 381 21 419 999
Fax: 00 381 21 419 900
E-mail: attos@attos.rs