Arhibet – postupak ugradnje behaton ploča

Behaton ploče se koriste za popločavanje otvorenih podnih površina. Kreativni potencijal ovih proizvoda pruža neograničene mogućnosti u spajanju arhitektonskih objekata sa prirodom. Behaton ploče imaju širok spektar prednosti u odnosu na alternativne materijale – estetika, laka ugradnja, dugotrajnost, funkcionalnost, ekologija. Velika paleta završnih obrada i različiti oblici behaton ploča, čine ih idealnim za parterno uređenje otvorenih površina kao što su parkovi, šetališta, trotoari, platoi, dečija igrališta, vrtovi, dvorišta, pešačke staze, ulice, parkirališta, itd.

Arhibet d.o.o. – Behaton

UGRADNJA BEHATON PLOČA

DIMENZIONISANJE SLOJEVA – Pravilno dimenzionisanje slojeva kod popločavanja je krucijalno kada je u pitanju dugovečnost popločane površine. Dimenzionisanje se vrši u skladu za namenom popločane površine.

ODREĐIVANJE VISINSKIH KOTA – Na početku ugradnje potrebno je odrediti visinske kote i padove. Padovi se definišu na osnovu potrebe odvoda atmosferske vode sa površine i iznose od 0,5%-2,0%. Treba uzeti u obzir da sa popločanih površina deo vode drenira kroz fuge.

ISKOP – Iskop se vrši mašinskim putem ili ručno do potrebne dubine. Nakon iskopa potrebno je dobro uvaljati posteljicu. Za veće površine koristi se vibro-valjak, a za manje površine dovoljna je vibro-ploča. U slučaju pojave podzemnih voda potrebno je uraditi zamenu tla do potrebne stabilizacije.

UGRADNJA TAMPON SLOJEVA – Tampon slojevi se ugrađuju u slojevima manjih debljina sa nabijanjem vibro nabijačima do potrebne zbijenosti. Zahtevani modul stišljivosti (Ms) zavisi od namene popločane površine. Tampon slojevi moraju biti izvedeni od kvalitetnih materijala zahtevanog granulometrijskog sastava.

UGRADNJA SLOJA ZA POLAGANJE PLOČA – Sloja za polaganje ploča ugrađuje se neposredno pre samog polaganja ploča. Njegova debljina mora biti 3-5cm. Materijali koji se upotrebljavaju su: rečni separisani agregat (0-4 mm / 4-8 mm) ili agregat od drobljenog kamena granulacije (2-4 mm / 4-8 mm).

Foto: Arhibet d.o.o., Benzinska pumpa “Lukoil” – Niš

Izbor materijala zavisi od dostupnosti na lokaciji ugradnje.

Ovaj sloj mora biti ujednačene debljine kako naknadno ne bi došlo do deformacija popločane površine. Za ravnjenje se koriste vibro-letve, mastari i metalne vođice, kako bi se površina pravilno «izvukla» i pravilno odredili padovi na površinama.

POLAGANJE PLOČA – Ploče se polažu na sloj za polaganje ručno ili ređe mašinskim putem (potrebna je specijalna mašina i veliki prostor za manipulaciju).

Prilikom polaganja ploča treba voditi računa o sledećem:

NEUJEDNAČENOST BOJE – istovremeno koristiti ploče sa više različitih paleta zbog mogućeg odstupanja u nijansi boje završnog sloja. Na ovaj način se ujednačuje tonalitet cele popločane površine. Bez obzira na razvijenu tehnologiju proizvodnje, behaton ploče se proizvode od prirodnih materijala – cement, kamen, pesak i voda – Prirodne varijacije u boji kamena, peska ili cementa mogu dovesti do oscilacija u ujednačenosti boje što sa druge strane oslikava prirodni karakter behaton ploča kao proizvoda. Razlozi za odstupanja u tonalitetu su prirodne pojave i nikako ne predstavljaju nedostatak, odnosno loš kvalitet proizvoda.

VELIČINA FUGE – Bez obzira da li ploče imaju ili nemaju distancere potrebno je formirati fuge između ploča u debljini 3-5 mm. Behaton ploče su izložene sili pritiska koju delimično prenose na bočne strane pa se na ovaj način preko ispune u fugama ta sila apsorbuje. Takođe, mogu se pojaviti male deformacije usled temperaturnih promena koje mogu dovesti do pucanja pojedinih komada ako su ploče polagane bez fuga. Nakon završetka popločavanja fuge je potrebno ispuniti do vrha materijalom za fugovanje (preporuka -kvarcni pesak 0,3-1,2 mm).

TOLERANCIJA DIMENZIJA – U zavisnosti od veličine i debljine ploča, dozvoljena su i moguća određena odstupanja u dimenzijama. Po standardu SRPS EN 1338/1339, dozvoljena tolerancija dimenzija kod behaton ploča je ±3 mm za debljinu i ±2 mm za dužinu i širinu ploča od deklarisane dimenzije. Prilikom ugradnje ploča na svakih par redova koristiti ravnjaču kako bi se proverila da li su redovi paralelni.

UKRAJANJE PLOČA – Na ivicama popločane površine neminovno će doći do potrebe za ukrajanje ploča, takođe oko šaht poklopaca u samom polju. Ploče se tom prilikom obeležavaju i seku na mašini za ukrajanje ploča.

PEGLANJE POPLOČANE POVRŠINE – Nakon završetka polaganja potrebno je dobro očistiti popločanu površinu, a zatim pristupiti «peglanj» površine vibro-pločom. U zavisnosti od debljine ploča mogu se koristiti sledeće vibro-ploče:

 • d=6 cm – vibro-ploča težine oko 130 kg sa centrifugalnom silom do 20kN
 • d=8 cm – vibro-ploča težine 170-200 kg sa centrifugalnom silom 20-30kN
 • d=10 cm – vibro-ploča težine 200-500 kg sa centrifugalnom silom 30-50kN

Vibro-ploče moraju imati zaštitnu silikonsku gumu kako ne bi došlo do oštećenja završnog sloja na behaton pločama. Preporuka je da se posle «peglanja» dodatno prefuguje cela površina i eventualno izvrši zamena oštećenih ploča.

OTPORNOST NA MRAZ I SOLI – Generalno ni jedan beton nije u potpunisti otporan na uticaja mraza i soli za odmrzavanje. Behaton ploče sa završnim slojem od kvarcnog peska i sa završnim slojem od granita su «visoko otporne» na uticaj mraza i soli. Pravilnom ugradnjom, upotrebom i održavanjem Arhibet proizvodi odgovaraju na zahteve standarda SRPS EN1338/1339, kada su ove otpornosti u pitanju. Kada je čišćenje snega sa popločane površine u pitanju, potrebno je koristiti alate koji ne mogu mehanički oštetiti površinu. U slučaju korišćenje mašinskih dodatak za čišćenje snega sa metalnim zubima može doći do oštećenja površne behaton ploča.

EFEKAT “ISCVETAVANJA” –  Prilikom dužeg vremenskog perioda skladištenja proizvoda može doći do efekta «iscvetavanja» – pojave belih fleka na površini ploča. Ovo je prirodna pojava i posebno je izraženo kod obojenih proizvoda. Prilikom prodora vode u pore betona dolazi do delimičnog rastvaranja krečnjaka, takav rastvor porama dospe na površinu ploče i kada voda ispari ostaje bela fleka od krečnjaka koju je teško brzo rastvoriti i ukloniti. Posle određenog vremena korišćenja popločane površine i raznih vremenskih uticaja dolazi do trajnog nestanka ove pojave. Efekat «iscvetavanja» nema nikakvog negativnog uticaja na kvalitet proizvoda!

ARHIBET d.o.o.
Knjaževačka bb, Donja Vrežina, 18000 Niš
T. +381 18 570 901
F. +381 18 570 906
M. +381 63 467 865
info@arhibet.rs
www.arhibet.rs

Nedavne objave

 • Ostalo

Uputstvo za održavanje vode u bazenu

Da bi se postigla i održavala kristalno čista voda u bazenu za plivanje neophodno je vodu stalno kontrolisati, mehanički filtrirati…

3 hours ago
 • Dizajn
 • Vesti

Izlagači koji će predstaviti projekte za eksterijer promovišu ključnu temu – dobrobit življenja

“ATMYSPHERE”: Glavna tema za DOMOTEX 2020 - Izlagači koji će predstaviti projekte za eksterijer promovišu ključnu temu - dobrobit življenja…

2 days ago
 • Vesti

SAVA OSIGURANJE nastavlja sa rastom premije osiguranja

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je, prema izveštajima za prvo polugodište 2019. godine, nastavilo sa rastom premije osiguranja u odnosu…

3 days ago
 • Podovi u trendu
 • PVC i linoleum

Razigrani piksel podovi inspirisani povratkom 8-bitne umetnosti

Atrafloor-ova nova zabavna kolekcija prikazuje trend pikselnog dizajna u obliku modernog vinilnog poda nazvanog Censor. Inspirisana 8-bitnim kolorom i estetikom…

1 week ago
 • Priprema podne obloge

Kada koristiti cementne košuljice?

Cementna košuljica Dokazan kvalitet Pogodne za garaže i vlažne prostorije Izravnavanje površine Kada koristiti cementne košuljice Cementne košuljice pogodne su…

1 week ago
 • Vesti

Grad Beograd dobio šaht sa svojim grbom!

Grb grada Beograda ima dugu tradiciju koja datira još od 15. veka, dok je grb kakav poznajemo danas osmišljen 1931.…

1 week ago